Cxense Display

Økt satsing på helse

Største aktivitetsvekst for sykehusene noen sinne

Regjeringen foreslår 1,95 milliarder kroner mer til

pasientbehandling en realvekst på vel 2 prosent.

– Med nesten to milliarder kroner mer til sykehusene, kan 35

000 flere pasienter få behandling og vi sikrer et likeverdig og godt tilbud

over hele landet. Dette er tidenes største budsjetterte vekst i midler til

sykehusene, og et klart uttrykk for regjeringens ambisjoner for helse- og omsorgsektoren,

sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

– Budsjettet bør være en oppmuntring for det enkelte

sykehus, og viser at regjeringen legger til rette for økt behandling og bedre

pasientsikkerhet. Sammen med stort fokus på ledelsesansvar og god organisering,

vil disse økte ressursene legge et godt grunnlag for raskere pasientbehandling,

sier Støre.

En verdig eldreomsorg og et bedre tilbud til mennesker med

demenssykdom

Det foreslås samlet 187,5 millioner kroner til å styrke

Omsorgsplan 2015.

87,5 millioner

kroner til 1 750 heldøgns plasser skal stimulere kommunene til å satse mer på

heldøgns omsorgsplasser. Dette gjør at regjeringen er i rute med målet om

tilsagn til 12 000 heldøgns omsorgsplasser. 100 millioner

kroner mer i stimuleringstilskudd til kommunene til dagtilbud for mennesker med

demens.

Samlet

tilsagnsramme for disse plassene er 1,715 milliarder kroner.

– Alle mennesker skal ha muligheter for en god og aktiv

alderdom, og få den hjelpen de trenger hjelp når de trenger den. Målet er en

eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og

privatliv. Med dette budsjettet fortsetter regjeringen den omfattende satsingen

på eldreomsorgen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Gjennomfører samhandlingsreformen og legger til rette for

elektronisk samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 900 millioner kroner til å

gjennomføre samhandlingsreformen. Det er en økning på 140 millioner kroner.

– Med samhandlingsreformen skal vi forebygge mer og behandle

tidligere, før alvorlig sykdom utvikler seg. Vi skal skape mer helhetlige og

sammenhengende tjenester og vi skal styrke helsetjenestene i kommunene der folk

bor. Med disse midlene kan vi satse ytterligere på både fastleger og IKT, sier

Støre.