Cxense Display

Antibiotika intravenøst eller via munnen

 

Dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å avgjøre om det er forskjell i effekt og sikkerhet for å gi antibiotika via munnen (peroral administrasjon) eller intravenøst. Resultatene er for usikre til at vi kan trekke sikre konklusjoner, sier Ingvil Sæterdal som har ledet arbeidet ved Kunnskapssenteret.
Bakgrunn

Bakgrunnen for arbeidet er at intravenøs administrasjon kan gi risiko for komplikasjoner for pasienten, og at det også kan stille større krav til personellressurser.. På den annen side kan opptak av antibiotika fra mage- og tarmsystemet, med andre ord effekten av å gi antibiotika via munnen, være uforutsigbar hos noen pasienter, slik at antibiotika bør gis intravenøst.

Vanlige infeksjonssykdommer

Forskere ved Kunnskapssenteret har sammen med eksterne fageksperter gjennomgått eksisterende forskning på behandlingsformer for antibiotika, for å se om det er noen forskjell i effekt.

– Vi konsentrerte oss om infeksjonssykdommer som er vanlige ved sykehusinnleggelse og som berører mange pasienter. I første rekke lungebetennelse ervervet utenfor sykehus og urinveisinfeksjoner, sier Sæterdal.
Forskerne fant ikke signifikante forskjeller mellom peroral og intravenøs administrasjon av antibiotika. Kvaliteten på dokumentasjonen er lav og estimatene er dermed usikre.  
– Våre funn tydeliggjør mangelen på dokumentasjon av høy kvalitet på området. Vi trenger mer og bedre forskning for effekt på store pasientgrupper, fortsetter Sæterdal.
Antibiotikabruken og resistensforholdene i Norden skiller seg noe fra andre land. Ingvil Sæterdal etterlyser derfor studier som utføres i Norge eller Skandinavia.
Kunnskapssenteret har utarbeidet rapporten for Sykehuset Innlandet HF.