Cxense Display

Bedre behandling ved CFS/ME

De regionale helseforetakene er gjennom flere år blitt bedt om å sikre tilbud om utredning, behandling og rehabilitering.

– Det har

vært en positiv utvikling i tjenestetilbudet til pasienter med CFS/ME.

Vi må likevel være ydmyke for at det fremdeles er stor variasjon mellom

helseregionene og et betydelig forbedringspotensial, sier Kåss.

Helse- og

omsorgsdepartementet følger tilbudet i helseregionene tett, og ønsker å

bistå med kunnskap om sykdommen for at kommunene kan legge til rette

for et godt tilpasset tilbud.

Det er de

siste årene gitt tilskudd til en rekke kompetansehevende tiltak. I 2011

er det blant annet gitt midler til en biobank ved Oslo

universitetssykehus. Dette kan være viktig for å få mer kunnskap om

sykdommen.

Departementet

har mottatt en søknad fra Helse Sør-Øst om å etablere en nasjonal

kompetansetjeneste for pasienter med CFS/ME. En eventuell etablering vil

følge prosedyrer for etablering av slike tjenester.

Helsedirektoratet

viderefører sitt viktige informasjonsarbeid og arrangerer regionale

erfaringskonferanser om CFS/ME. Den første vil finne sted allerede 3.

november i Helse Sør-Øst. Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling

om innretningen på arbeidet fremover og blant annet foreslått å

utarbeide rundskriv/veileder om oppfølging av pasienter med ulik grad av

CFS/ME, samt barn og unge. Dette vil kunne bidra til å sikre god

oppfølging i både kommuner og sykehus.

Helse- og

omsorgsdepartementet ønsker at norske pasienter skal ha rask tilgang

til nye former for behandling med tilstrekkelig dokumentert effekt.

– For å

sikre dette vil vi etablere et nytt system for innføring og oppfølging

av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å stille krav

om at nye behandlingsmetoder skal ha dokumentert effekt før de

finansieres av det offentlige. Vi må forholde oss til de faglige

vurderingene som gjøres her i landet. Systemet skal blant annet sikre at

nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige ikke tas i bruk,

samtidig som gamle metoder fases ut, sier statssekretær Kåss.

Når det

ikke finnes etablert behandling kan utprøvende behandling i en

forskningsstudie være et alternativ. Helse- og omsorgsdepartementet

arbeider kontinuerlig for å øke omfanget av kliniske studier i Norge.