Cxense Display

Budsjett med økt ambisjon om kvalitet

– I både

diskusjonen og i vedtaket la styret vekt på at det skal gjennomføres

løpende risikovurdering og risikostyring i tråd med etablerte

prinsipper, samtidig som det sikres god medvirkning fra ansatte og

brukere.

Omstillingsprogrammet fortsetter

Helse

Sør-Øst har på ulikt vis bidratt med økonomisk støtte til sykehusene i

hovedstadsområdet gjennom lån og tilskudd samt prioritert regionale

ressurser innen IKT for å bidra til en raskere forbedring innen

overføring av pasientinformasjon mellom sykehusene. Dette videreføres i

2012. Helse Sør-Øst vil videreføre og eventuelt intensivere allerede

eksisterende oppfølgingsregimer innenfor hovedstadsområdet for å følge opp

risikovurderinger og fremdrift for å etablere et godt og modernisert

helsetilbud for hovedstaden med de krav som eier stiller til kvalitet og

pasientsikkerhet, tilgjengelighet, ivaretakelse av nasjonale

funksjoner, etablering av samhandlingsarena Aker og utvikling av

forskning og innovasjon.

Størst økning innen rusbehandling og psykisk helsevern

I budsjettet

legger styret til grunn en aktivitetsvekst i 2012 som samlet sett

samsvarer med den veksten som er forutsatt i regjeringens forslag til

statsbudsjett 2012 samt nødvendig produktivitetsøkning for å dekke

regionenssørge for?-ansvar.

Veksten i

behandlingsaktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og

psykisk helsevern skal også i 2012 være større enn i somatikk. I tråd

med intensjonene i opptrappingsplanen videreføres satsingen med en

styrking og modernisering av tjenestene innenfor psykisk helsevern og

rusbehandling, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Omstilling

innenfor disse tjenestene skal komme pasientene innenfor disse

fagområdene til gode.

Regnskapsmessig resultat i balanse

Helse

Sør-Øst ga allerede i juni helseforetakene foreløpige rammer for

aktivitet og økonomi i 2012. Helseforetakene har vært positive til

innføring av økonomisk langtidsplan og et forbedret budsjettsystem som

gir dem mulighet til å planlegge på lengre sikt enn tidligere.

Foretaksgruppen

skal i 2012 samlet sett vise et regnskapsmessig resultat i balanse.

Opplegget er basert på de rammebetingelser som er satt av eier,

pasientenes behov og ivaretakelsen av regionenssørge for?-ansvar og

styrets vedtatte omstillingsprogram og plan for strategisk utvikling for

regionen 2008-2020.

Viderefører de fem målene

Styret støttet opp om at foretaksgruppens fem hovedmål videreføres frem til 2014:

– Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

– Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent

– Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
– Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

– Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Dette er mål som representerer en økt ambisjon på kvaliteten av helsetjenesten.

For 2012

skal hvert helseforetak sette egne resultatmål for de tre første målene.

Som hovedregel skal ingen pasienter vente over et år. Dette kravet vil

inngå spesifikt i oppfølgingen av helseforetakene.

Kompetanseutvikling

Kompetanseplanlegging

skal være en del av oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen. Styret

var i sin diskusjon svært opptatt av at foretakene arbeider med

utvikling av helhetlige kompetanseutviklingsplaner for virksomheten.

Styret

forutsatte at helseforetakene ivaretar sitt ansvar for at leger,

sykepleiere og annet fagpersonell gis muligheter for nødvendig videre-

og etterutdanning og at dette sikres uavhengig av legemiddelindustriens

og andre leverandørers støtte til kongresser og konferanser. Dette må

ivaretas på en forsvarlig og god måte og bygge på helhetlige

kompetanseutviklingsplaner for virksomheten.

Hovedregelen

i Helse Sør-Øst skal være hele stillinger, for å sikre kontinuitet i

tjenesten, kvalitet i pasientbehandlingen og pasientsikkerhet.

Samhandlingsreformen trer i kraft ved årsskiftet

Styret

understreket i sitt vedtak at samhandlingsreformens krav til

samarbeidsavtaler og oppfølging skal ivaretas på alle nivåer.

Foretaksgruppen vil arbeide aktivt for å redusere den økonomiske

usikkerhet som reformen innebærer.

Det er

viktig med et godt samarbeid med kommunene om utskrivningsklare

pasienter, oppbyggingen av kommunale senger for øyeblikkelig hjelp,

kompetanseutveksling og kompetanseutvikling, samt en videreføring av

prosjektmidler og midler til forskning for å styrke samhandlingen.

Kreftbehandling

I styrets

budsjettvedtak er det forutsatt at helseforetakene iverksetter

nødvendige tiltak for å innfri helsemyndighetenes anbefalinger om

forløpstider for utredning og behandling av kreftpasienter, blant annet

ved tiltak for å redusere flaskehalser og bidrag til fagrådets løsning

av oppdraget om regionale mål for området.

Satsningen på forskning fortsetter

Også for

2012 er det lagt opp til en økning med 25 millioner kroner av det

regionale helseforetakets basisbevilgning. Denne regionale satsningen

over flere år har ført til at det fordeles like mye fra det regionale

helseforetakets basisbevilgning som det øremerkede tilskuddet fra eier,

til sammen omlag 477 millioner kroner i 2012. Disse midlene skal også

videreføre finansiering av innovasjon.

I 2012 skal

forskningsinnsatsen innenfor feltet samhandling styrkes. I økonomisk

langtidsplan som behandles våren 2012 – vil det bli lagt en strategi

for å øke forskningen videre til et nivå svarende til fem prosent av

budsjettet.

Omfattende investeringer

I økonomisk langtidsplan for perioden 2012-2015 er det tidligere vedtatt omfattende investeringsplaner.

I tråd med

omstillingsprogrammet er det i budsjettet for 2012 prioritert

ytterligere 450 millioner kroner til omstillingsinvesteringer i

hovedstadsområdet. Av dette disponeres 400 millioner kroner av Oslo

universitetssykehus HF og 50 millioner av Vestre Viken HF.

I tråd med økonomisk langtidsplan, legges det opp til et investeringsnivå innenfor IKT på 700 millioner kroner i 2012.

Helse

Sør-Øst vil i 2012 etablere et fond på inntil 20 millioner kroner som

ledd i regionens energi- og klimasatsing. Investeringer som mottar

midler fra fondet skal gi energiøkonomiske gevinster – samtidig som det

støtter opp om miljø- og klimatiltakene i Helse Sør-Øst.