Cxense Display

Endrer ordningen med interne styreledere ved sykehusene

– Det er viktig for meg at styreledere har den nødvendige

legitimitet i styret og utad mot omgivelsene. Dersom det danner seg en

oppfatning av at styreleder er i en mulig dobbeltrolle vil dette kunne svekke

legitimiteten. Jeg vil derfor signalisere at styrene for de lokale helseforetakene

normalt ikke bør ha interne styreledere, sier helse- og omsorgsminister Jonas

Gahr Støre.

Helse Sør-Øst har praktisert en ordning hvor styrelederne i

underliggende helseforetak dels har vært interne styreledere og dels vært

eksternt rekruttert. Siden oppnevningen av nye styrer per 1. april 2012 har to

interne styreledere ledet syv av 10 helseforetakstyrer.

– Jeg registrerer at Helse Sør-Øst har gått bort fra denne

ordningen ved Oslo Universitetssykehus og at de er i gang med å forberede

tilsvarende endringer i de øvrige styrene som i dag har interne styreledere,

sier Støre.

– Jeg har tro på å flytte ansvar og myndighet nærmest mulig

de som beslutningene gjelder. Det er de lokale styrene som er nærmest til å

vurdere hvordan hvert enkelt helseforetak skal styres innenfor rammene fra

Storting, regjering og Helseregionen, sier statsråden.

Det har vært dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om

bruken av interne styreledere, og både Helse Sør-Øst og departementet har samme

vurdering av saken.