Cxense Display

Fant ikke juks med ventelistene

 
Sykehuset Asker og Bærum er under etterforskning for å ha endret datoer for behandling for pasienter med rett til helsehjelp i strid med lovverket.
Som følge av denne saken, krevde helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under foretaksmøtene med de regionale helseforetakene at alle rutiner og systemer for ventetider ved landets helseforetak skulle gjennomgås. Resultatet av denne gjennomgangen foreligger nå.
Rom for forbedring
De regionale helseforetakene har også rapportert om hva de foretar seg for å sikre seg at sykehusene følger opp eventuell svikt.
Selv om det ikke er avdekket brudd på pasientrettighetene, understreker helse- og omsorgsministeren at gjennomgangen viser at det er flere områder som krever forbedringer. Eneste lovlige endring av den individuelt tildelte pasientrettighet som frist til helsehjelp, er dersom det kommer fram nye medisinske opplysninger. Medisinsk informasjon skal journalføres.
Pasienter har fått behandling etter fristen, av ukjent årsak. Ikke alle henvisninger har blitt behandlet slik de skulle etter rutinene. I tillegg har noen pasienter ikke fått all den informasjonen de skulle ha ifølge pasientrettighetsloven. Dette må skjerpes inn, sier helse- og omsorgsministeren.
Helse- og omsorgsdepartementet har understreket sykehusenes informasjonsplikt overfor pasientene. Helsedirektoratet har utarbeidet standardiserte brevmaler og informasjonsmateriell som alle helseforetak skal ta i bruk.
Det ligger innenfor de regionale helseforetakenessørge for?-ansvar  og krav til internkontroll å planlegge, etablere og implementere nødvendige systemer og rutiner, samt evaluere og eventuelt korrigere disse.
Det siste punktet er viktig. Det å ha systemer og rutiner er i seg selv ikke nok for å oppfyllesørge for?-ansvaret og kravet til internkontroll, sier Strøm-Erichsen, som i et eget brev til de regionale helseforetakene minnet om deres ansvar i forhold til dette.
Jeg vil følge tett opp de kravene som jeg stilte til de regionale helseforetakene i foretaksmøtene i januar i år.
Under etterforskning
Når det gjelder den konkrete saken som gjelder Sykehuset Asker og Bærum kan jeg ikke kommentere den, siden Helsetilsynet har igangsatt tilsyn og politiet etterforsker saken. Jeg er imidlertid orientert om at Vestre Viken HF og sykehuset har satt i verk tiltak for å fange opp pasienter som ikke er blitt kalt inn til rett tid, sier Strøm-Erichsen.