Cxense Display

Flere får Aspergers

Undersøkelsen viser at 1,8 barn per 1 000 barn i alderen 5 til 18 år hadde en asperger-diagnose. Mange av dem hadde en annen diagnose i tillegg, for eksempel Tourettes syndrom eller ADHD.

Lidelser i autismespekteret kan ikke lenger regnes som sjeldne. De fleste vil møte mennesker som sliter med slike vansker, skriver barnepsykiater Eili Sponheim i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hun peker på at tilrettelegging og hjelp til mestring fortsatt er de viktigste hjelpemidlene. Medisiner brukes ikke mot lidelser i autismespekteret, som Aspergers syndrom er en del av.

Større oppmerksomhet
Hva som er årsaken til den kraftige økningen i antall diagnoser de siste årene, er ikke opplagt. Men forskerne bak undersøkelsen om Aspergers syndrom i Sør-Trøndelag 2005-2008 mener hovedgrunnen er større oppmerksomhet rundt fenomenet.
Økningen kan forklares med større oppmerksomhet rundt slike forstyrrelser, og at mennesker med mindre uttalte symptomer fanges opp i større grad enn tidligere, skriver forskerne, med barnepsykiater Bernhard Weidle i spissen.
De mener også at det er små forskjeller i hvor man setter grensen mellom å fungere dårlig sosialt og å få en diagnose i autismespekteret. Det gir betydelige utslag i hvor mange som blir diagnostisert.
Mye uvisst
Barnepsykiater Eili Sponheim mener at man fortsatt ikke vet om autismespekterlidelser faktisk øker, eller om endringen skyldes ny praksis og økt oppmerksomhet.
Hvis det er en reell økning, vet vi ikke hva den skyldes, slår Sponheim fast i sin artikkel i Tidsskriftet.
Både miljøgifter og andre påvirkninger utenfra har blitt undersøkt som mulige årsaker, men flere studier har avvist en slik sammenheng, ifølge Sponheim. Aspergers syndrom forblir dermed en sekkebetegnelse i den høyt fungerende delen av autismespekteret med nokså vage diagnosekriterier.
Dårlig diagnose
Sponheim mener dessuten at diagnosen har sine klare svakheter fordi den stadfester feil og mangler, mens det er ressursene som må utnyttes hvis man skal mestre livet.

Hun viser blant annet til konsulentselskapet Unicus som har spesialisert seg på oppgaver som mennesker med Aspergers syndrom har spesielle forutsetninger for å løse.

Samtidig understreker hun at voksne mennesker med diagnosen kan ha store vansker i livet.
Miljøets evne til å takle individuelle variasjoner vil påvirke hvor mange som blir funksjonshemmet, mener Sponheim.
Ifølge Wrong Planet, et nettsted for autisme og Aspergers syndrom, kan sistnevnte diagnose ganske enkelt beskrives som vansker med å forstå hvordan man samhandler sosialt.

Intelligensmessig ligger aspergere minst på linje med andre, og språklig er de som regel svært godt utviklet, men ordforrådet kan være litt spesielt. De har som regel spesielle og begrensede interesser, ifølge Autismeforeningen.