Cxense Display

Fokus på barn som pårørende

 

Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde kan derfor være i en utsatt posisjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig og har erfaring med å hjelpe, følge opp og gi nødvendig informasjon.
Helsetjenestens møte med barn får derfor fra 1. januar en etterlengtet rettslig ramme, ved at helsepersonell pålegges en plikt til å bidra til nødvendig informasjon og oppfølging av disse mindreårige barna.
Lovreguleringen innebærer også at sykehus og andre deler av spesialisthelsetjenesten skal ha personell med ansvar for å koordinere og fremme arbeidet med pasientenes barn. Slikt barneansvarlig personell finnes allerede flere steder i landet, og erfaringene har vist seg å være så gode at ordningen nå gjøres landsdekkende.
Lovreguleringen vil bidra til at barna møtes likt uavhengig av bosted.

Andre endringer fra 2010
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
En ny forskrift med nærmere vilkår for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) trer i kraft i 1. januar 2010.
Reguleringen av legemiddelassistert rehabilitering vil dermed bli mer på linje med den som gjelder for annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk.
Vi styrker med dette pasientrettighetene til rusmiddelavhengige, sier Strøm-Erichsen.
Automatisk frikort
Fra 1. januar 2010 trer det i kraft lovendringer og nye forskrifter vedrørende innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre.
Automatisk frikort vil gjennomføres som et pilotprosjekt i Tromsø fra 1. januar 2010, og innføres som en nasjonal ordning fra 1. juni 2010.
Ordningen innebærer at den enkelte bruker automatisk vil få tilsendt frikort når egenandelstak 1 er nådd, og få refundert eventuelle utlegg over taket.
Dette vil føre til at flere får oppfylt de rettighetene de har krav på, sier Strøm-Erichsen.
Etablerer én sentral abortklagenemnd
Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på at endringer i abortloven skal tre i kraft fra 1. februar 2010.
Endringen innebærer at avslag på begjæring om svangerskapsavbrudd etter utgangen av tolvte svangerskapsuke skal behandles av én sentral klagenemnd, i stedet for fem regionale nemnder som i dag.
Egenandelsfritak opp til 16 år
Aldersgrense for fritak for egenandeler for helsetjenester under egenandelstak 1 øker fra 12 til 16 år.
Dette omfatter:
  • legehjelp (inkludert laboratorieprøver og røntgen)
  • psykologhjelp
  • viktige legemidler og medisinsk forbruksmateriell
  • pasienttransport
Ved denne endringen oppheves særordningen med at egenandelene for barn opp til 16 år kan summeres sammen med egenandelene for en av foreldrene under tak 1.
Egenandeler for pasientreiser øker med 4 prosent per 1. januar 2010. Den prosentvise egenandelen for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept øker fra 36 til 38 prosent.
Fra 1. januar kommer det nye honorartakster for tannbehandling. Takstene gjelder refusjon og egenandeler for behandlinger hvor trygden yter stønad til tannbehandling. Takstene justeres med 3,2 prosent.
Egenandeler fra flere
Fra 2010 vil også sykepleiere, jordmødre, psykologer, audiografer og tannleger kunne utløse egenadel.
Endringen vil legge til rette for til større fleksibilitet og mer kostnadseffektiv i bruk av personellressursene i spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren.
Bakgrunnen er at disse gruppene allerede fra 2009 har vært inkludert i regelverket for innsatsstyrt finansiering (ISF), ettersom de foretar polikliniske undersøkelser og behandlinger. Dette samsvarer ikke med at kun leger (og enkelte andre grupper helsepersonell) kan kreve egenandel.
Hvilke personellgrupper som vil kunne utløse egenandel vil bli nærmere regulert i forskrift i 2010.
Følgetjeneste for gravide til sykehus
Fra 1. januar 2010 får regionale helseforetak ansvar for følgetjeneste for gravide til sykehus i likhet med annen pasienttransport, som for eksempel ambulansetjenesten.

Egenandeler innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Fribeløp som skal holdes utenfor vederlagsberegningen i henhold til forskrift om vederlag for opphold i institusjon justeres i samsvar med prisstigningen til 6.400 kroner med virkning fra 1. januar 2010.
For korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon endres egenandelen fra 121 kroner til 125 kroner per døgn, og fra 61 kroner til 66 kroner per dag/natt.
Justeringene medfører ubetydelige økonomiske konsekvenser for kommunene.
Samtidig justeres maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G fra 155 kroner til 160 kroner.