Cxense Display

Godt forberedt på pandemi siden 2001

Å bygge opp et beredskapslager av legemidler og vaksiner og legge planer for gjennomføring, er et viktig element i planen.
Den første norske beredskapsplanen mot pandemisk influensa kom allerede i januar 2001, i tråd med anbefalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU. Planen er revidert to ganger, siste gang i februar 2006 i forbindelse med utbruddene av fugleinfluensa.
Beredskapsplanen forutsetter at:
·
Helse- og omsorgsdepartementet utpeker en pandemikomité: En bredt sammensatt rådgivende nasjonal komité for beredskap mot pandemisk influensa.
·
Departementet får faglige råd og bestemmer eventuell prioritering av legemidler mot viruset (antiviralia) og vaksine under en influensapandemi.
·
Det iverksettes tiltak som sikrer leveranse av antivirale legemidler og vaksine under en influensapandemi.
Vaksineavtale og innkjøp av antiviralia
Norge var tidlig ute (2004) med å bygge opp et beredskapslager av antivirale legemidler og til inngå avtale om levering av pandemivaksiner ved en pandemi. Våren 2004 bevilget Stortinget 26 mill. kr til et beredskapslager med 200 000 pakninger Tamiflu og 3 mill. kr til en garantiavtale for kjøp av 2 millioner doser influensavaksine.
Våren 2005 ble lageret av antivirale legemidler utvidet, slik at det dekket en tredjedel av befolkningen. Hensikten var å ha nok legemidler på lager til å dekke behandling av de som var forventet å bli influensasyke under en eventuell pandemi.
Da Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett for 2005, ble garantiavtalen for pandemivaksine utvidet til å dekke hele befolkningen. Folkehelseinstituttet (FHI) inngikk en avtale om vaksinelevering med Solvay, som er en nederlandsk produsent. Avtalen varte fra 2005 til 1. juli 2008.
Ny leveranseavtale for pandemivaksine sommeren 2008
For å få på plass en ny avtale før den gamle utløp, gjennomførte Folkehelseinstituttet en anbudskonkurranse høsten 2007. Ny avtale ble inngått med legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK). Den varer til 1. juli 2011, med opsjon på ytterligere tre år.
I avtalen er Norge sikret kjøp av 9,4 mill. doser pandemivaksine ved en erklært en pandemi som er definert som fase 6 i pandemiberedskapen. De budsjettmessige konsekvensene av en ny avtale ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2008 og 2009. Norge fikk bruk for avtalen da WHO hevet beredskapsnivået til fase 6 den 11. juni i år. De første dosene med vaksine ventes til Norge i annen halvdel av september, og det forventes at vaksinering kan starte i begynnelsen av oktober.
Nye tiltak på grunn av ny influensa A (H1N1)
Etter at WHO hevet beredskapen til fase 4 den 27. april, har helsemyndighetene satt i verk flere nye tiltak: Beredskapslageret med antivirale legemidler er supplert med barnedoser med Tamiflu og Relenza som er et annet antiviralt legemiddel. Vi har nå 1,7 millioner pakninger med slike legemidler på lager.