Cxense Display

Helse Nord vil bygge i Kirkenes og Narvik snarest mulig

– Behovet for nye sykehusbygg i Narvik og Kirkenes er udiskutabelt. Disse må realiseres så raskt som mulig. Helse Nord RHF vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for finansieringsløsninger som sikrer at oppstart av begge prosjektene kan skje innen 2015/2016 før det blir behov for omfattende vedlikehold, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF.
Investeringer på tre milliarder kroner
Nytt sykehus i Kirkenes er prosjektert til å koste om lag 1,2 milliarder kroner. Nybyggprosjektet i Narvik, som også inneholder en psykiatridel, er prosjektert til 1,7 milliarder kroner. Helse Nord har en omsetning på om lag 13 milliarder kroner og investerer i 2011 for 1,4 milliarder kroner i bygninger og utstyr.
– Helse Nord RHF har ansvar for å gjennomføre investeringene. Vi har tidligere påpekt utfordringene som følger av økt samarbeid i nordområdene. V har derfor bedt om et investeringstilskudd på 600 millioner kroner til Helse Finnmark Kirkenes som del av nordområdesatsingen. Skjer det vil begge prosjektene kunne realiseres raskere, sier styreleder Bjørn Kaldhold i Helse Nord RHF.
Like behov begge steder
Tidspunkt for oppstart av byggeprosjektene skal behandles av styret i Helse Nord RHF ved rulleringen av investeringsplanen i juni 2011.
– Behovet for nybygg i Narvik og Kirkenes er stort og det er likeverdig. Når styret prioriterer Kirkenes foran Narvik skyldes det at investeringsmidlene må fordeles i regionen. Det gjennomføres allerede store byggeprosjekter i Nordland (nybygg Stokmarknes og modernisering Bodø) og det skal bygges ved UNN Tromsø. Da er det Finnmarks tur nå, understreker styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RJF.
Helse Nord RHF har gjennomført investeringsprosjekter i Helgelandssykehuset Mosjøen. Det gjennomføres modernisering og nybygg for om lag 3 milliarder kroner i Nordlandssykehuset Bodø. Det er gjort omfattende investeringer i Nordlandssykehuset psykiatri. Bygging av nytt sykehus i Nordlandssykehuset Vesterålen til en kostnad på om lag 900 millioner kroner er startet opp. Her er det også ønskelig å bygge nytt pasienthotell samtidig. Det planlegges bygging av nye sykehus i Helse Finnmark Kirkenes til en kostnad på om lag 1,2 milliarder kroner og ved UNN Narvik til omla 1,7 milliarder kroner. I tillegg er det stort behov for modernisering, evt. nybygg ved Helse Finnmark Hammerfest.