Cxense Display

Helse Vest etablerer behandlingssenter i kvart helseføretak

 

– LAR-pasientar har ofte samansette og omfattande lidingar som i større grad må sjåast i samanheng med resten av spesialisthelsetenesta. Ved å leggje denne tenesta til helseføretaka, sikrar ein at vurdering til LAR blir tatt av same vurderingseining som for anna tilvising til tverrfagleg spesialisert behandling. Samtidig får ein òg tettare kontakt med tenestetilbodet innan psykiatri og somatikk, seier styreleiar i Helse Vest RHF, Oddvard Nilsen.

Auka pasientstraum

LAR er eit utfordrande område med vekst i talet på pasientar. Ved utgangen av 2009 vil det vere om lag 1100 pasientar i LAR i Helse Vest sitt område.

Fram til i år var det private aktørar som, gjennom avtale med Helse Vest, følgde opp desse pasientane. I 2009 tok Helse Stavanger og Helse Fonna over ansvaret frå Frelsesarmeen for pasientar busett i Rogaland. Erfaringane frå etableringa av LAR-sentra i tilknyting til Helse Stavanger og Helse Fonna er positive, og helseføretaka har i dag brei spesialkompetanse innan fagfeltet.

For pasientar busett i Sogn og Fjordane og Hordaland, er det Stiftelsen Bergensklinikkene som har ansvaret for dette tilbodet.

– Stiftelsen Bergensklinikkene har utført oppdraget på ein god måte. Ny LAR-forskrift trer i kraft 1. januar 2010 medan dei nye nasjonale LAR-retningslinjene kjem 1. februar 2010. Desse legg sterke føringar for framtidig organisering av tenesta. I høyringsnotata går det fram at denne tenesta i større grad bør bli ein integrert del av spesialisthelsetenesta, seier Nilsen.

Nye LAR-senter i drift frå 2011

Driftsavtala med Stiftelsen Bergensklinikkene går fram til 2011. I Helse Bergen og Helse Førde vil LAR då bli ein integrert del av den tverrfaglege spesialiserte tenesta i føretaka. Helse Fonna planlegg å ta over dei resterande pasientane i sitt føretaksområde (pasientar busett i Hordaland) allereie i løpet av våren 2010.

Dei tilsette i Stiftelsen Bergensklinikkene vil få tilbod om tilsvarande stillingar i Helse Bergen, i tråd med reglane i arbeidsmiljølova om verksemdsoverdraging.

– Det er viktig å sikre eit trygt og stabilt behandlingstilbod for pasientar i LAR. Pasientane er oftast i behandling over lang tid, og ved å sette tenesta ut på konkurranse, risikerer ein gjentakne brot på behandlingsrelasjonar, noko som er svært uheldig. Vi meiner derfor at vedtaket vil sikre at pasientane i LAR over tid opplever auka tryggleik og stabilitet i behandlinga, seier Nilsen.