Cxense Display

Helseeffekter av eksponering for kvikksølv under arbeid på tannlegekontorer

Arbeids- og velferdsdirektoratet ba i et møte 24. november 2010 om hjelp til å få et oppdatert medisinskfaglig grunnlag for sine avgjørelser i saker om kvikksølv-eksponering hos tannhelsepersonell.
Helsedirektoratets konklusjoner
    * Rapporten fra Kunnskapssenteret er en god og viktig rapport som på en anerkjent systematisk og eksplisitt måte oppsummerer dagens kunnskap om i hvilken grad tannhelsepersonell i Norge har vært eksponert for kvikksølv og om mulige helseutfall.
    * Rapporten og høringene viser at særlig tannhelsesekretærer som har jobbet med barn og unge i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge har vært utsatt for kvikksølveksponering i moderat og høy grad og noen av dem kan ha fått kortvarige og langvarige helseskader som følge av dette. Dette inkluderer skader på nervesystemet.
    * Helsedirektoratet er enig i at rapporten fra Kunnskapssenteret ikke gir svar på alle de faglige spørsmålene som må besvares før Arbeids- og velferdsdirektoratet kan konkludere med hensyn til hvem som faktisk har krav på godkjent yrkessykdom på grunn av kvikksølveksponering.
    * Prosessen med utarbeidelse av rapporten fra Kunnskapssenteret samt høringsrundene i de arbeidsmedisinske miljøene vil gi Arbeids- og velferdsetaten et forbedret og oppdatert grunnlag for å behandle denne typen saker.
Om rapporten
Helsedirektoratet har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet bedt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om en kunnskapsoppsummering av kjernespørsmålene på området.
Rapporten fra Kunnskapssentret oppsummerer dagens kunnskap om i hvilken grad tannhelsepersonell i Norge har vært eksponert for kvikksølv og om mulige helseutfall hos tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv.
Helsedirektoratet har sendt rapporten på høring til de arbeidsmedisinske fagmiljøene i Norge, ett i Sverige og ett i Danmark, for å forsikre seg om at Arbeids- og velferdsdirektoratet får et helhetlig medisinskfaglig grunnlag for sine avgjørelser.