Cxense Display

Kommunene forberedt på kuldeproblemer

 

Helse- og omsorgsministeren har via Helsedirektoratet bedt fylkesmennene skaffe en oversikt over kommunenes beredskap og håndtering av den ekstreme kulden som har preget store deler av Norge den siste måneden. Nå foreligger rapporten med tilbakemeldinger fra 14 fylkesmenn. Den viser at kommunene mener å ha tilfredsstillende oversikt over kritiske forhold som kan oppstå i kuldeperioder.
Kommunene har reserveløsninger for å opprettholde viktige funksjoner ved strømbrudd i forhold til vann- og avløp, på alders- og sykehjem, i skoler og barnehager.  De har planer for omplassering av brukere der det ikke finnes reserveløsninger.
De fleste fylkesmennene oppgir at kommunene har tilfredsstillende oversikt over personer uten fast bosted og tilbud om overnatting ved behov. Men rapportene viser også at store kommuner synes å mangle en god nok oversikt over bostedsløse.  
Kommunene fører ikke systematisk oversikt over eldre som ikke mottar kommunale tjenester. I små kommuner har man likevel til en viss grad oversikt over denne gruppen, blant annet gjennom familie og nærmiljø. Større kommuner synes å ha mindre oversikt over situasjonen for denne gruppen eldre. De fleste kommunene oppgir også at førstelinjetjenesten slik som servicekontorer håndterer henvendelser om kuldeproblemer og oppvarmingsbehov, og at tjenesten de fleste steder er godt innarbeidet og kjent for befolkningen.
Vi vet at flere grupper, blant annet eldre, funksjonshemmede og bostedløse er svært utsatt, og derfor må følges tett opp. Jeg oppfordrer kommunene som ikke har oversikt over disse gruppene, til å skaffe seg det. Innbyggernes sikkerhet viktig, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Rapportene viser at skoler og barnehager har fokus på problemer ved kulde og frost. Kommunene i de tre nordligste fylkene og innenlandsfylkene ser ut til å være spesielt godt rustet når det gjelder å håndtere ekstrem kulde.
De fleste kommuner har en døgnåpen vakttjeneste der det er mulig å ringe inn bekymringsmeldinger, melder fylkesmennene.
Flere kommuner har gått aktivt ut med råd til innbyggerne i kuldeperioden. Fra flere fylker rapporteres det at kommunenes informasjonsapparat har blitt grundig testet gjennom influensapandemien.