Cxense Display

Kortere ventetid og færre fristbrudd

Den

gjennomsnittlige ventetid for alle pasienter som er tatt til behandling

er redusert med to dager fra 75 til 73 dager fra 2. tertial 2010 til

2.tertial 2011.

I gjennomsnitt ventet pasienter som pga av sin sykdom

har rett til nødvendig helsehjelp i 62 dager. Dette er en nedgang fra 66

dager i samme periode i 2010.

Pasienter

som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til behandling uten ventetid

og omfattes ikke av disse tallene. Om lag 70 pst av alle døgnopphold på

sykehus er øyeblikkelig hjelp.

Tallene

fra Norsk pasientregister viser også at antall nyhenviste og behandlede

spesialisthelsetjenesten økte i alle sektorer. Totalt økte antall

nyhenviste med 7,1 %.

Andel

fristbrudd ble redusert i alle sektorer. Innen psykisk helsevern for

barn og unge er reduksjonen størst med en nedgang på 9 prosentpoeng.

På grunn av ferieavvikling var det som forventet lav ventetid i juli og høy ventetid i august.