Cxense Display

Leppe-, kjeve- ganespalte lav kvalitet på dokumentasjonen

 

Forskerne søkte etter systematiske oversikter og prospektive primærstudier med samtidig kontrollgruppe.
Få studier innen den enkelte problemstilling

Forskerne fant ingen vitenskapelige studier som tilfredstilte inklusjonskriteriene for temaene utredning eller sammensetning, varighet og intensitet av behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og/eller ganespalte.

De identifiserte heller ingen studier av tiltak som tilfredsstilte kravene til design for pasienter med velocardiofacialt syndrom (DiGeorges syndrom).
Oppsummeringen inkluderer én systematisk oversikt og 46 primærstudier innenfor kategoriene behandling og oppfølging. 39 av disse vurderte effekt av behandling, dvs. stort sett kirurgi og kirurgirelaterte tiltak. Én systematisk oversikt og sju primærstudier vurderte effekt av oppfølging, dvs. mating, taletrening og mellomørebetennelse.
Forsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret, peker på at selv om det var en del studier om behandling, var det få som hadde gjort samme sammenligning. De fleste studiene hadde få deltagere og ble bedømt til å være av lav kvalitet.
For lav kvalitet

– Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget er for lav til at vi kan trekke sikre konklusjoner, sier Forsetlund. Det gjelder både for effekten av forskjellige former for preoperativ forming, for resultater fra sammenligninger av lukning av leppespalte, av ganespalte, og av spalte i kjevekammen, og for effekt av tiltak for å korrigere neseskjevhet.

Når det gjelder sekundæroperasjoner, er det mulig at det ikke har noen betydning for velofaryngeal lukning om man opererer med faryngeallapp eller sfinkterplastikk. Kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget for resultatene fra fem andre sammenligninger av tiltak innenfor sekundæroperasjoner, er for lav til å trekke konklusjoner.
Resultatene fra sammenligninger av tiltak innenfor kjeveortopedi, taletrening, mellomørebetennelse og mating er også for usikre til at man kan trekke sikre konklusjoner.
Kvaliteten av dokumentasjonen som vurderer dagens praksis i behandling og oppfølging av barn og voksne med leppe-, kjeve- og/eller ganespalte, er lav eller svært lav.
– At kvaliteten på dokumentasjonen er begrenset betyr ikke at dagens behandling er dårlig. Det vi kan uttale oss om er at forskningsresultatene som foreligger er for usikre til å trekke entydige konklusjoner om viktige spørsmål innen feltet, som for eksempel den relative effekten av forskjellige kirurgiske inngrep, den optimale rekkefølgen av inngrep og optimale tidspunkter for leppe- og ganeoperasjoner, sier Forsetlund.
Vanskelig forskningsfelt

Ifølge Forsetlund er det mangel på store og gode forskningsstudier på alle områder innen dette feltet. Det er vanskelig å rekruttere mange nok pasienter med samme spaltetype, og det trengs flere års oppfølgingstid og måling av mange utfall for å kunne si noe om hvor vellykket behandlingen har vært.

Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.