Cxense Display

Norge reduserer kjøp av svineinfluensavaksine med 2,8 millioner doser

 

Årsaken er at det synes å være tilstrekkelig med én vaksinedose for de fleste og at Norge med dette vil ha behov for færre vaksinedoser enn de 9,4 millioner doser som kjøpsforpliktelsen forutsatte. Dette vil gi en reduksjon i utgiftene til innkjøp av pandemivaksine på om lag 200 millioner kroner.
Så langt har Norge mottatt i underkant av 4,3 millioner doser pandemivaksine og 3,35 millioner doser er sendt ut til kommunene. Alle landets kommuner, som ikke aktivt har avbestilt vaksine, vil nå ha mottatt vaksine til minst 80 prosent av sin befolkning.
Samtidig vil Folkehelseinstituttet foreta en vurdering av hvor mange vaksinedoser det er nødvendig å beholde på lager i Norge. På basis av rådene fra Folkehelseinstituttet vil Helse- og omsorgsdepartementet deretter vurdere om Norge kan gi bort ytterligere vaksinedoser utover de 940 000 dosene som allerede er besluttet avgitt til WHO.
– Fra regjeringens side har vi stort fokus på at hver eneste vaksinedose skal komme til nytte, enten her i Norge eller i andre land, sier Strøm-Erichsen.
Ønsker bred evaluering
Av hensyn til fremtidig pandemiberedskap er det viktig å evaluere håndteringen av denne pandemien, slik at vi kan lære av de erfaringer som er gjort og forbedre vår nye pandemiplan.
– Vi arbeider nå med et opplegg for en slik evaluering, og vi legger opp til evalueringer på flere nivåer. For det første vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap få i oppdrag å foreta en evaluering av den nasjonale håndteringen av pandemien, sier helse- og omsorgsministeren.
Denne evalueringen vil innebære en bred gjennomgang, både av virkemidler (eksempelvis informasjon/råd/kommunikasjon, vaksine og legemidler), regulatoriske forhold og involverte aktører på alle nivåer.
– I tillegg vil de virksomhetene som har vært sentrale i håndteringen bli bedt om å foreta en egenevaluering, både med hensyn til å forbedre sin egen beredskap og krisehåndtering og revisjon av den nasjonale beredskapsplanen for pandemisk influensa.
Det er også tatt kontakt med de andre nordiske landene med tanke på å få et initiativ til en felles nordisk evaluering (eventuelt også med noen andre land), hvor et sentralt tema vil være om landene, både gjennom forberedelsene og gjennom pandemihåndteringen, har lykkes i å beskytte befolkningens helse. I denne sammenheng vil det bli vurdert å be om assistanse fra det europeiske smittevernkontoret (ECDC) og WHO.
Lav pandemiaktivitet i Norge
Selv om helsemyndighetene ikke lenger anser at det er en aktiv epidemi i Norge, er store deler av verden fortsatt rammet av utbrudd.
Norske helsemyndigheter anser imidlertid at det er lite sannsynlig at vi får en ny, stor bølge med pandemiviruset, fordi en så stor del av befolkningen er immune, enten fordi de er vaksinert eller fordi de har vært syke.
Det vil imidlertid kunne forekomme mindre lokale utbrudd og enkelttilfeller av pandemisk influensa. Det kan komme en ny bølge hvis pandemiviruset endrer seg.
– Helsemyndighetene antar at om lag halvparten av befolkningen er vaksinert. Dette er vi godt fornøyde med, men ønsker likevel at alle over 6 måneders alder får vaksinen, sier helse- og omsorgsministeren.
Hun understreker samtidig at norske helsemyndigheter følger nøye med på influensasaktiviteten, både i Norge og i verden forøvrig.