Cxense Display

Ny rapport om barn som pårørende

De siste fem årene har Stortinget bevilget 95 millioner kroner til forskjellige tiltak for disse barnegruppene.
Disse midlene er blant annet brukt til informasjonshefter til barn, til forskning om behandlingsmetoder for å redusere skader hos fosteret av mors bruk av rusmidler under svangerskapet, læringstilbud ved helseforetakene, kompetansehevende tiltak og tiltak i regi av frivillige organisasjoner og kommuner.
Vi har opprettet kompetansenettverket Barns beste ved Sørlandet sykehus HF og satt i gang to større forsøk med lavterskel tilbud for langsiktig oppfølging av barn ved Vestre Viken HF og Nord-Trøndelag HF, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:
I årets statsbudsjett har vi lansert barn som pårørende som et eget forskingsområde under Norges forskningsråd med en årlig bevilgning på 5 millioner kroner. Vi vet at kunnskapen om hvilke tilbud som er til hjelp for barn som pårørende er sparsom. Med denne satsningen vil vi få mer kunnskap som blant annet kan hjelpe oss til bedre å identifisere barna og etablere helhetlige og adekvate hjelpetilbud.
Fra 2010 er det innført endringer i regelverket som gir helsepersonell en klar plikt til å identifisere og gi barn som pårørende nødvendig informasjon. Helsepersonellet skal også sørge for oppfølging av barna når det er behov for det.
Med denne lovendringen har vi også fått en plikt for spesialisthelsetjenesten til å ha barneansvarlig personell. Disse skal ha et særlig ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av barna. Tilbakemeldinger fra de regionale helseforetakene, viser at barneansvarlig personell nå er etablert eller under etablering i samtlige helseforetak, sier helse- og omsorgsministeren.
Dette er første gang det er gjort en såpass omfattende kartlegging i Norge.  Til tross for det store antall barn som er berørt, viser undersøkelser at de aller fleste av disse barna faktisk klarer seg bra.
Det er gledelig at de fleste klarer seg bra, men funnene i denne rapporten er en bekreftelse på at vi må fortsette å styrke innsatsen slik at vi tidligst mulig kan oppdage og forebygge alvorlige konsekvenser for barna.  Jeg håper dette kan bidra til et enda større og nødvendig fokus på disse barna, både fra vår myndighetenes – og helsepersonells side, men også fra hver og en av oss. Vi må alle bry oss mer, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.