Cxense Display

Opplæringstiltak i sykehjem gir bedre pleie ved livets slutt

Kunnskapssenteret har vurdert effekten av ulike opplæringstiltak for sykehjemsansatte for å bedre deres kompetanse i pleie og omsorg til pasienter i livets sluttfase. Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert av      for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for pleie og omsorg ved livets slutt i sykehjem.
Fem amerikanske studier utgjør dokumentasjonsgrunnlaget i rapporten.
Økt kunnskap, men resultatene er ikke entydige

Fire av fem studier vurderte opplæringstiltak der hensikten var å påvirke de ansattes kunnskaper og holdninger. Tiltakene hadde ulikt innhold og varighet.

To av fire studier viste en klar forbedring av de ansattes holdninger til, og kunnskaper om pleie og omsorg i livets sluttfase. En studie viste en svært beskjeden positiv effekt, og en studie viste ingen forskjell mellom de som hadde deltatt i opplæringsprogrammet og de som ikke hadde fått opplæring.
– Dette viser at opplæringstiltak gir økt kunnskap og kompetanse, men også at resultatene ikke er entydige, sier seniorforsker Elisabeth Gjerberg ved Kunnskapssenteret.
Endring i de ansattes praksis

To studier vurderte om opplæringsprogrammene hadde noen virkning på de ansattes praksis. Begge viste en positiv effekt.

For eksempel fant man at døende pasienter i sykehjem der personalet hadde fått opplæring, oftere ble undersøkt for smerter og tilbudt ikke-medikamentell smertelindring, sammenliknet med pasienter i sykehjem som ikke hadde opplæring av sine ansatte.
En studie viste at helsepersonell som hadde fått opplæring, langt oftere snakket med pasienten om ønsker og preferanser i livets siste fase enn helsepersonell ved sykehjem som ikke hadde fått opplæring i dette.
Få gode studier, behov for mer forskning

Et omfattende litteratursøk viste at selv om det er foretatt mange studier av opplæringstiltak i sykehjem for å bedre ansattes kunnskaper og kompetanse, var det overraskende få som var av en slik kvalitet at det var mulig å trekke slutninger om effekten av opplæringen.

– Vår kunnskapsoppsummering viser at det er stort behov for flere studier med en design som gjør det mulig å trekke konklusjoner om effekt. Man bør også standardisere opplæringsprogrammene i større grad, avslutter Elisabeth Gjerberg.