Cxense Display

Statsbudsjettet 2014

 • Styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner sammenliknet

  med saldert budsjett for 2013. Styrkingen legger til rette for en

  aktivitetsvekst på opp mot 2,3 prosent.

 • Økt behandlingskapasitet for pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser.
 • 250 millioner kroner for å øke IKT og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene ut over allerede planlagt nivå.
 • 100 millioner kroner til de regionale helseforetakene til styrking av forskning.
 • 20 millioner kroner til kliniske studier av bytte mellom biologiske og biotilsvarende legemidler.
 • Det foreslås at det opprettes syv nasjonale behandlingstjenester og seks nasjonale kompetansetjenester i 2014.
 • 10 millioner kroner til pågående pilotprosjekt for screening av

  tykk- og endetarmskreft i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og Sykehuset

  Østfold HF.

 • 5 millioner kroner til etablering av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten.
 • 30 millioner kroner til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.
 • 110 millioner kroner til forskningsstudie av ipilimumab, et nytt legemiddel for behandling av føflekkreft med spredning.
 • 15,5 millioner kroner til etablering av prostatasentre i de regionale helseforetakene.
 • Det foreslås å doble refusjonen fra 350 kroner til 700 kroner per døgn fra 1. januar 2014.

I budsjettet er det lagt til rette for en vekst på 6 prosent

innenfor offentlig poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern,

rusbehandling, laboratorier og radiologi. For somatisk pasientbehandling legges

det til rette for en vekst på om lag 1,6 prosent.