Cxense Display

Status CFS/ME-tilbudet i Helse Sør Øst

Helse Sør-Øst RHF Vi har satset på å få til et godt utredningstilbud. Det betyr at pasientene får en skikkelig undersøkelse. Dette foregår oftest poliklinisk enten ved Oslo universitetssykehus eller andre sykehus i regionen, sier Folke Sundelin – konstituert fagdirektør for avdeling medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.
Han sier manglende kunnskapsgrunnlag og faglig uenighet, både i forhold til diagnostikk og behandling, har vært med på å forsinke prosessen med å bygge opp et godt tilrettelagt sykehustilbud til pasienter med CFS/ME.
– CFS/ME er et område hvor fagekspertisen ennå ikke vet hva en best skal gjøre for pasientene. Både pasientene og vi må være sikre på diagnosen og at de ikke feiler noe annet, slik at de skulle hatt en helt annen behandling. På bakgrunn av manglende kunnskapsgrunnlag og de særskilte forholdene knyttet til pasientenes sårbarhet, har vi funnet det riktig å starte forsiktig med to plasser ved Oslo universitetssykehus, Aker og høste systematisk erfaring fra dette, sier Folke Sundelin.
Tilbud i hele regionen
Barn og unge opp til 18 år med CFS/ME blir utredet, diagnostisert og får sitt behandlingsopplegg ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Deretter følges de opp der de bor.
Barneklinikken har arbeidet systematisk med pasientgruppen siden 2003, og har fått mye kunnskap og erfaring.
For behandling av voksne pasienter med CFS/ME har Helse Sør-Øst RHF gitt i oppdrag til helseforetakene å sikre et adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og rehabilitering.  Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kommunene og Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME.
Ved Oslo universitetssykehus er det et CFS/ME-Senter for utredning og diagnostisering av voksne pasienter. Senteret drifter egen poliklinikk med utredning av pasienter og tverrfaglig poliklinisk rehabilitering der pasientene får veiledning i forhold til sykdomsmestring inntil to ganger per fagperson (ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og sosionom).
Deretter må pasientene følges opp hos fastlegen og lokalt behandlingsapparat på hjemstedet.
ME/CFS-senteret gir også tilbud om mestringskurs for pasientene.
Sykehuset Innlandet har etablert en ME-telefon. Dette er et tilbud til pasienter, pårørende og helsepersonell som har spørsmål om kronisk utmattelsessyndrom: Telefonen er betjent tirsdager 10-14 og torsdager 14-18. 
Sykehuset i Vestfold er i gang med et spennende 3-årig prosjekt for å etablere, utvikle og evaluere en helhetlig behandlingslinje for mennesker med CFS/ME. Resultatene av dette arbeidet kan overføres til behandling av disse pasientene i andre deler av regionen.
Mange av helseforetakene i Helse Sør-Øst er i ferd med å utarbeide et forslag til fremtidig tilbud for disse pasientene. I dette arbeidet vektlegges tverrfaglighet, samhandling med kommunehelsetjenesten og et godt pasientforløp.
Flere av helseforetakene har også kurs for CFS/ME pasienter ved lærings- og mestringssenteret (LMS).
– Når det gjelder behandling av alle pasienter med CFS/ME mener vi  det er sentralt å innarbeide systemer for god kontakt med og kunnskapsoverføring til primærkommune og lokalt behandlingsapparat. For å sikre en adekvat behandling og vellykket rehabilitering må det utarbeides individuelt tilpassede behandlingsforløp i samarbeid med pasientens hjemkommune og det lokale behandlingsapparat, sier Folke Sundelin.
Kjøp av tjenester
I tillegg til tjenestetilbudene ved helseforetakene og sykehusene kjøper Helse Sør-Øst tjenester fra private opptreningsinstitusjoner, også for pasienter med diagnostisert CFS/ME. De nye avtalene på dette området er blant annet med Sørlandet Rehabiliteringssenter og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter.