Cxense Display

Store forskjeller i sykehusenes arbeidsmiljø og arbeidskvalitet

Undersøkelsen

er gjennomført i tolv europeiske land for å utvikle kunnskap om

forvaltningen av personellressurser, som er den viktigste

innsatsfaktoren i sykehusene.

Knapphet på kvalifisert helsepersonell

– Vi går

inn i en framtid med knapphet på kvalifisert helsepersonell. Da handler

det ikke bare om å bruke pengene best mulig, det handler også om å bruke

menneskene på en best mulig måte, sier Ingeborg Strømseng Sjetne, leder

av prosjektet og til daglig seniorforsker ved Kunnskapssenteret.

Sjetne

har lenge interessert seg for sammenhengen mellom kvaliteten på leverte

tjenester og betingelsene sykehusarbeidet utføres under. Det har vært

begrenset forskning på dette i Norden. – Denne undersøkelsen er en

viktig beskrivelse av nå-situasjonen og kan danne utgangspunkt for å

?overvåkeendringer i årene som kommer, sier Sjetne.

Store forskjeller blant norske sykehus

Det er samlet inn en stor mengde data. Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen:

I landet

sett under ett beskriver 71 prosent av sykepleierne arbeidsmiljøet sitt

generelt som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer dette fra 37

til 90 prosent.

I landet

sett under ett svarer 25 prosent av sykepleierne at de kan tenke seg å

slutte. Blant sykehusene varierer dette fra 21 til 65 prosent.

I landet

sett under ett karakteriserer 88 prosent av sykepleierne kvaliteten på

sykepleien ved postene som bra eller utmerket. Blant sykehusene varierer

dette fra 61 til 96 prosent.

Pasientsikkerhet

blir beskrevet mest positivt når spørsmålene gjelder helt lokale

forhold og mer kritisk når det gjelder forhold lenger opp i

sykehusorganisasjonen.

En rekke

spørsmål som handler omdin siste vaktgir resultater som viser til

dels stor variasjon med tanke på organisering av arbeidet og hvilke

aktiviteter som blir utført.

Det er stor variasjon også mellom sengepostene innen de enkelte sykehusene.

De nasjonale resultatene kommer godt ut av de foreløpige sammenlikningene med de øvrige landenes resultater.

Trengs videre analyser

– Det er

grunn til å anta at variasjonen vi har observert blant sykehus og

sengeposter har betydning for enhetenes evne til å levere gode og

effektive tjenester med optimal utnytting av tildelte ressurser, sier

Sjetne.

– Man

skal ikke se bort fra at resultatene fra denne undersøkelsen kan ha

betydning for hva man vil gjøre for å beholde dyktig fagpersonell. Men

det krever videre analyser og bør også omfatte flere yrkesgrupper og

data fra andre kilder.