Cxense Display

Tiltak for tryggere legemiddelbruk blant eldre

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at bedre legemiddelbruk til eldre vil kreve økt kompetanse og bedre samhandling.
Som del av Omsorgsplan 2015 er legetjenesten i sykehjem styrket med over 30 prosent i perioden 2006-2009. Det er videre igangsatt flere kompetansehevende tiltak for å styrke kunnskapen om eldre, bidra til ledelsesopplæring og utvikle ikke- medikamentelle behandlingsformer. Gjennom samhandlingsreformen skal det sikres bedre informasjonsutveksling og elektronisk samhandling. Dette kan også bidra til å forebygge legemiddelfeil.
For å styrke kvaliteten og pasientsikkerheten for eldre, blant annet knyttet til legemiddelbruk, varsler helse- og omsorgsministeren flere tiltak:
I ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det en egen paragraf som skal sørge for at virksomheter driver systematisk arbeid for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet.
Regjeringen vil legge fram en Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen skal synliggjøre og vurdere om dagens virkemidler og rammebetingelser understøtter arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten.
-Kommunene må gripe muligheten til å følge opp tiltakene i rapporten fra Helsedirektoratet. Jeg vil oppfordre den enkelte kommunene og det enkelte sykehjem til å bruke tiltakslisten aktivt for å legge til rette for best mulig legemiddelforskrivning. Jeg vil også oppfordre alle ordførere til å behandle Helstilsynets melding om avvik i kommunale omsorgstjenester i sitt kommunestyre, sier helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen.