Cxense Display

Utstillingsvindu for brukermedvirkning

– Det er avgjørende at den sammensetningen som nå gis brukerrådet reflekterer de strategiske og faglige satsningsområder for sykehuset slik at sammenheng mellom strategi og tiltak sikres, sier styreleder videre.

Retningslinjer og mandat

I arbeidet med retningslinjer for brukerutvalget er det tatt utgangspunkt i vedtatte prinsipper for Helse Sør-Øst. Lederne for brukerutvalgene ved de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål er trukket med i arbeidet. I tillegg har det vært kontakt med administrasjonen i Helse Sør-Øst og leder av det regionale brukerutvalget.

For å sikre nødvendig bredde i sammensetningen ønsker Oslo universitetssykehus å samarbeide med sammenslutningene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) om oppnevning av brukerutvalgsmedlemmer.

Dessuten vil de nasjonale brukerorganisasjonene tilskrives. Det blir også viktig å rekruttere utvalgsmedlemmer som representerer foretakets lokalsykehusoppgaver, innvandrermiljøene og rusfeltet. Parallelt med dette skal oppnevningen ivareta en kjønnsmessig og geografisk balanse.

Arbeidet med å rekruttere nytt brukerutvalg vil starte umiddelbart. Den endelige oppnevningen av brukerutvalget vil bli gjort av styret senere i år. Inntil dette skjer vil de etablerte brukerutvalgeene ved de tre, tidligere foretakene fortsette sitt arbeid.