Cxense Display

Ventetiden går ned for barn og unge i psykisk helsevern

For alle sektorer har ventetiden for rettighetspasientene blitt redusert med unntak av psykisk helsevern for voksne fra 2009 til 2010. Her ventet pasientene i gjennomsnitt 51 dager i 2010 som er uendret i forhold til året før.
Gjennomsnittlig ventet rettighetspasienter i 69 dager før de fikk behandling i 2010.
Variasjoner i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp
Det er fremdeles store variasjoner mellom regionene i hvor stor andel av pasientene som fikk tildelt rett til nødvendig helsehjelp. Innen somatiske fagområder gjaldt dette 59 prosent av pasientene. Ser man på regionene var det i Helse Sør-Øst 55 prosent, i Helse Vest 67 prosent, i Helse Midt-Norge 69 prosent og i Helse Nord 48 prosent av pasientene som fikk slik rett i 2010. Innen psykisk helsevern for voksne varierte andelen pasienter med prioritet fra 85 prosent i Helse Midt-Norge til 67 prosent i Helse Nord.
Flere nyhenviste og flere blir tatt til behandling
Det var 43 000 flere nyhenviste til planlagt behandling i sykehus i 2010 enn i 2009. Innen somatisk sektor økte antallet nye henvisninger mest, mens antall nyhenviste er uendret eller lavere for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere) i samme periode.
Omtrent 35 900 flere ble tatt til behandling fra venteliste i 2010 sammenliknet 2009, noe som tilsvarer en økning på 4,1 prosent. Innen somatiske fagområder var økningen 4,8 prosent mens TSB hadde en økning på 3,6 prosent. Innen psykisk helsevern for voksne var det en nedgang på 0,9 prosent, mens for psykisk helsevern barn og unge økte antallet som ble tatt til behandling fra venteliste med 0,7 prosent.
Brudd på behandlingsfristen
Tallgrunnlaget viser at andel fristbrudd ble redusert i alle sektorer unntatt somatikk som hadde en økning på ett prosentpoeng. Størst reduksjon i andel fristbrudd var i TSB hvor andelen sank med 8 prosentpoeng. Datagrunnlaget for fristbruddfremstilling er ikke komplett for somatisk sektor, psykisk helsevern voksne og TSB.
Flere venter på behandling
Det var drøyt 280 000 pasienter som ventet på behandling ved utgangen av 2010 som er ca 30 000 flere enn ved utgangen av 2009.
Analyser viser at overgang til nytt innrapporteringsformat alene har gitt en økning på ca 14 prosent i antall ventende. Denne effekten kan forklare deler av økningen i antall ventende innen somatikk for 2010 da 20 nye institusjoner ble godkjent for NPR-melding i løpet av året. Disse institusjonene sto for over halvparten av den samlede økningen i antall ventende. Antall ventende er alene ikke et godt mål for behandlingskapasitet eller tilgjengelighet og må derfor sees i sammenheng med andre måleverdier.
Økning i antall ventende gjelder for somatisk sektor og psykisk helsevern for voksne. Innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB var det færre ventende sammenliknet med året før. Majoriteten som ventet på utredning eller behandling venter til poliklinikk. Dette gjaldt alle sektorer med unntak av TSB. Innen TSB ventet en større andel på poliklinikk og innleggelse, mens få ventet på dagbehandling.