Økning i antall narkolepsitilfeller blant barn etter vaksinering med Pandemrix

– Det er

alvorlig at barn og unge kan ha blitt påført narkolepsi som følge av

influensavaksinen Pandemrix, sier Strøm-Erichsen. Iverksettelse av

avhjelpende tiltak overfor de aktuelle pasientene er av stor viktighet.

Departementet vil derfor gi Nasjonal kompetansetjeneste for

søvnsykdommer i Helse Bergen HF et særskilt ansvar for, i samarbeid med

kompetansemiljøet ved Oslo universitetssykehus HF, å følge opp barn som

har utviklet narkolepsi, sier Strøm-Erichsen. Dette skal bidra til å

styrke kompetansen i helsetjenesten om diagnostikk og behandling av barn

med narkolepsi.

I tillegg

vil departementet gi Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle en nasjonal

faglig retningslinje eller veileder for diagnostikk og behandling av

narkolepsi. Departementet er også kjent med at Helse Sør-Øst RHF vil

etablere et nasjonalt kvalitetsregister for narkolepsi, som vil være et

viktig tiltak for forskning og dokumentasjon av oppfølging og behandling

av pasienter med narkolepsi.

Helsedirektoratet

planlegger et felles nordisk fagseminar neste år for å samle erfaringer

fra pandemihåndteringen, og få en bred faglig diskusjon om de ulike

problemstilingene inkludert vaksinespørsmålet.

Det har

aldri tidligere vært observert en slik sammenheng mellom vaksiner og

narkolepsi. De undersøkelsene som så langt er gjennomført kan ikke

forklare årsaken til den økende risikoen for narkolepsi som er

observert. Norge deltar i en større europeisk undersøkelse av sammenheng

mellom Pandemrix og narkolepsi. Datainnsamling til denne studien skal

etter planen være ferdig i midten av desember 2011 og endelig rapport

ventes i februar 2012. Rapporten blir offentliggjort så snart

forskergruppen har gjort den ferdig. EUs legemiddelmyndighet European

Medicines Agency (EMA) mener fortsatt at de positive effektene av

vaksinen på samfunnsnivå er større enn de negative, til tross for de

uforutsette tilfellene av narkolepsi.