Cxense Display

Økt arbeid for å minske forskjeller

Det sa administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen, da hun orienterte styret om prosjektet som ble i gangsatt i desember i fjor.
I 2007 vedtok Helse Sør-Øst et omstillingsprogram. Dette legger visjonen om likeverdige helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet, verdiene kvalitet, trygghet og respekt og de nasjonale kvalitetsmålene til grunn. Helse Sør- Øst har en helt spesiell utfordring med en stor nasjonal andel multietniske innbyggere. Som ett ledd i å realisere visjonen og gjennomføre omstillingsprogrammet startet Helse Sør-Øst RHF opp prosjektet likeverdige helsetjenester  med særlig vekt på innvandrere.
– Gjennom prosjektperioden er det på flere områder dokumentert variasjoner i kvaliteten på tjenestene til pasienter med innvandrerbakgrunn og ulikheter i måten å håndtere disse utfordringene på. Det gjelder blant annet kommunikasjon og språkforståelse mellom pasient og helsepersonell, brukermedvirkning og involvering av pasienter med innvandrerbakgrunn, forteller Mikkelsen.

– Mange av de gode prosjektene og tiltakene som igangsettes i det enkelte foretak eller avdeling er lite kjent ellers i regionen. Det etterlyses mer kunnskapsutvikling, kompetanseheving samt å kunne støtte seg på tilgjengelig spisskompetanse i regionen, sier Mikkelsen.

Likeverd må synliggjøres

Nå vil hun bruke kunnskapen som er kommet fram i arbeidet i videreutviklingen av de strategiske planene i regionen. – Befolkningssammensetningen må ligge som grunnlag for våre vurderinger. Det er pasientenes behov som skal være førende både for innhold og struktur av helsetjenestene. Det er derfor viktig at vi synliggjør likeverdighetsperspektivet i alt vi gjør – både i avtaleinngåelse med helseforetakene og kommunesektoren, i utarbeidelsen av nye og ved revisjon av eksisterende planer. Det er også viktig at det som gjøres i prosjektet får overføringsverdi overfor andre pasientgrupper, sier Mikkelsen.

Nå utvides prosjektperioden ut året. – Det er systematisk arbeid og tiltak som må på plass. I perioden fram til desember skal det utarbeides en handlingsplan med prioriterte tiltak for en tre års periode. Dessuten skal prosjektet følge opp de to pilotprosjekter som er etablert, sier Mikkelsen.
Samarbeid om felles pilotprosjekter

– Vi har satt i gang et samarbeid med Oslo kommune som skal bidra til å utrede hvordan tolketjenester bør organiseres i regionen fra 2010. Pilotprosjektet skal i tillegg dokumentere hvorvidt tolk brukes og hva som er behovene. Helse Sør-Øst RHF har også startet prosjektet "Legevakt og Akuttmottak" som skal belyse hvordan pasienter med innvandrerbakgrunn forholder seg til legevakten, akuttmottak og fastlege. Arbeidet skal være ferdig høsten 2009.