Økt innsats for økt levealder

I sin årlige tale om norsk helse og helsetjeneste konstaterte helsedirektøren at Norge med sine 81,4 år ligger på 13. plass (10. plass i OECD) i forventet levealder ved fødsel. Mange land har gått forbi oss siden vi lå på andre plass for 40 år siden. I Sveits er forventet levealder 1,4 år lengre, altså 82,8 år. Andre land som Sverige, Island, Italia og Frankrike ligger også foran oss.

– Vi har noe å strekke oss etter. Selv om vi har det veldig godt i Norge, skal vi ikke ta god helse og helsetjeneste som en selvfølge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

For eksempel har vi høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn Danmark og Spania og høyere dødelighet av KOLS enn Polen. Dødeligheten av kreft har stagnert i Norge mens den har gått ned i mange andre OECD-land.

Fortsatt nedgang i røyking

Helsedirektøren trekker fram noen områder der han ønsker mer innsats:

– Til tross for fortsatt nedgang i dagligrøyking, ligger vi fremdeles høyere enn mange land. Ved ytterligere 40 prosent nedgang kan vi unngå omkring 2000 tobakksrelaterte dødsfall årlig. Vi kan da nærme oss de landene som har lavest dødelighet.

For lite aktive

– Det er gledelig at færre er fullstendig inaktive, men fortsatt er nesten fire av fem voksne mindre aktive enn anbefalt. Fysisk aktivitet er god medisin, både for fysisk og psykisk helse gjennom hele livet, også i alderdommen. Ved bare litt mer fysisk aktivitet vil vi øke arbeidsevnen, ytelsen, livskvaliteten, redusere sykdomsbyrden og bedre alderdommen.

Psykisk helse

Flere oppsøker helsetjenesten for psykiske problemer. Selvmord og overdosedødsfall tar forholdsvis mange leveår i befolkningen. Vi ser en økning i psykiske helseproblemer i ungdomsårene, fra 8. til 10. klassetrinn.

– Det er viktig at unge mennesker får den hjelpen de har behov for gjennom helsestasjon, skolehelsetjeneste, kommunale tilbud og psykisk helsevern. Det kan bidra til lavere frafall i skolen, bedre tilpasning til arbeidslivet, større mestring og bedre livskvalitet. Dette vil bidra til at vi unngår sykdom, øker livskvalitet og kan legge gode leveår til våre liv, sier Guldvog.

– Helsedirektoratet –