Økt innsats mot skadevirkningene av radon

– Å motvirke skadevirkningene av radon er et prioritert

område for helsemyndighetene. Radon i inneluft er et mer omfattende problem i

Norge enn i mange andre land. Jeg er derfor opptatt av å bidra til at

befolkningen ikke blir utsatt for unødvendig eksponering, sier helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Statens strålevern blir tildelt midler for å utvikle bedre

radonkart ved å koble informasjon om geologiske forhold til Strålevernets data

om radon i inneluft. Dette arbeidet vil bli gjort i nært samarbeid med Norges

geologiske undersøkelser.

Det er anslått at radon er medvirkende til om lag 300

lungekrefttilfeller årlig i Norge. Regjeringen har vedtatt en nasjonal strategi

for å redusere radoneksponeringen i Norge

(2009-2014). Som oppfølging av strategien har det blitt

fastsatt grenseverdier for radon i barnehager, grunnskoler og videregående

skoler og utleieboliger, og det er innført radonsikringskrav ved bygging av

boliger.

Helse- og omsorgsdepartementet vil også benytte deler av

midlene til å støtte det kommunale prosjektet i Ullensvang herad i Hordaland.

Det er behov for å utvikle kompetanse på effektive tiltak mot radon i den

lokale byggebransjen og bedre informasjon til lokalbefolkningen. Prosjektet i

Ullensvang herad vil være av nasjonal interesse, for eksempel hvilke

saneringstiltak som gir god effekt, og hvordan slik kunnskap kan videreføres.