Ønsker å fremme barns rett til røykfrihet

Verdens Helseorganisasjon(WHO)s evalueringsrapport om tobakksarbeidet i Norge påpeker flere forbedringspunkter. Fra å være et foregangsland innen tobakksforebygging for få år siden har Norge sakket akterut. De siste årene har også den positive nedgangen i røyketallene flatet ut. Norge har langt flere dagligrøykere enn for eksempel Sverige og Storbritannia.
Ny tobakkstrategi
Dette må det tas tak i raskt. Vi er nå i en fase der det legges en ny tydelig tobaksstrategi. Helsedirektoratet har de siste årene foreslått flere tiltak som støttes i WHOs rapport. Et av disse er å innføre en bevillingsordning for salg av tobakk. Dette vil sikre en bedre kontroll av salget og hindre ulovlig kjøp og salg av sigaretter og snus blant ungdom. Et annet forslag er å innføre lik aldersgrense for kjøp av tobakk som for kjøp av sprit. Videre vet man at økte avgifter er effektivt.
Helsedirektoratet er videre opptatt av å hjelpe dem som ønsker å slutte å røyke. Røyketelefonen 800 400 85 og nettstedet slutta.no kan gi god hjelp og bør markedsføres enda mer. Helsepersonell har også en viktig rolle, og såkalt minimumsintervensjon med motiverende samtaler har vist gode resultater.
Helsedirektoratet er også opptatt av at skoler skal være tobakksfrie og at det skal være lettere å få tilgang til nikotinerstatningsprodukter.
På tobakksfeltet har også massemediekampanjer vist seg å være svært effektive. Sist dette ble brukt kunne man vise til en helt klar sammenheng med nedgang i antall røykere. Her mener Helsedirektoratet at det fortsatt er et stort potensial, og at det bør prioriteres å bruke midler på dette.