16 millioner kroner til 25 innovasjonsprosjekter

Illustrasjonsbilde: yayimages.com

Det kom inn hele 82 søknader på årets utlysning av Helse Midt-Norges innovasjonsmidler. Nylig fikk 25 av prosjektene beskjed om at de får innovasjonsmidler – til sammen over 16 millioner kroner.

Komiteen som har vurdert søknadene sier ifølge Helse Midt-Norges nettsider at det er en klar økning i kvaliteten på søknadene, at nivået generelt er veldig høyt, og at det gjerne kunne ha vært delt ut midler til mange flere av søkerne.

Alle de pasientbehandlende helseforetakene var representert i søknadsbunken, og blant dem som får midler er det en god balanse mellom tjenesteinnovasjon (14 stk.) og produktinnovasjon (11 stk.).

Dette er prosjektene som får støtte:

LUCID: A new device for early, sensitive and reliable arthritis diagnosis and monitoring
HF: St. Olavs Hospital

NeoDoppler – continous monitoring of cerebral circulation
HF: St. Olavs hospital

Kontinuerlig registrering av dopplerbaserte flowsignal fra nyrearterie
HF: St. Olavs hospital

Nettbasert selvhjelp ved overvekt hos barn – del 2
HF: St. Olavs / HMR

Beslutningsstøtte for nevrokirurger – IKT plattform og analyseverktøy
HF: St. Olavs hospital

Pilotoversettende øreplugger, en verden uten språkbarrierer
HF: St. Olavs hospital

Vascular Access Task Trainer
HF: St. Olavs hospital

SHEAR – Beinsag for skånsom fjerning av ribbeinssegmenter ved bruk av kikkhullskirurgi
HF: St. Olavs hospital

Etablering av senter for eTerapi – del2
HF: St. Olavs hospital

MI-INSIGHT: innovasjon for ikke-medikamentell behandling av migrene hos barn og ungdom
HF: St. Olavs hospital

En helt ny mobilapplikasjon som vil øke veilederkompetanse hos leger
HF: St. Olavs hospital

Digital assistent og simulator for ultralydbaserte nerveblokader
HF: St. Olavs hospital

Barselapp
HF: St. Olavs hospital

Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling
HF: St. Olavs hospital

Intelligente alarmer for pasientmonitorer
HF: St. Olavs hospital

Pred.app. En applikasjon som viser pasienten daglig korrekt nedtrappingsdose med mulighet for kommunikasjon med sykehuslegen
HF: St. Olavs hospital

Algoritme for beslutningsstøtte for urinprøver
HF: St. Olavs hospital

MATerVITALT
HF: Helse Nord-Trøndelag

Fremtidens sengepost
HF: Helse Nord-Trøndelag

Økt mestring og livskvalitet med bedre tjenesteflyt
HF: Helse Nord-Trøndelag

Intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus
HF: Helse Møre og Romsdal

Gastric Dam: An innovative device to treat Gastroesophageal reflux disease
HF: Helse Møre og Romsdal

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner
HF: Helse Møre og Romsdal

Bildegjenkjenning for identifikasjon av muggsoppisolater
HF: Helse Møre og Romsdal

SimiLiS – Tverrprofesjonell in situ simulering i akuttmottaket som ledd i læringsmålstyrt utdanning av leger i spesialisering for LiS 1
HF: Helse Møre og Romsdal

Les mer om prosjektene her

Les mer om innovasjonsmidlene her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet