200 millioner til forskning

– Økt satsing på forskning har vært en av spesialisthelsetjenestens suksesser de siste årene. Nå tas dette videre gjennom store prosjekter med mange deltakere for store pasientgrupper, sier administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst RHF. Basert på føringer i statsbudsjettet skal det lyses ut midler til tverregionale forskningssamarbeidsprosjekter. Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning innenfor de tematiske satsingsområdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkludert demens, samt forskning på smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.

Deltakelse fra minst tre av fire

Søkerinstitusjon må være et helseforetak eller en privat/ideell institusjon som kan søke de regionale helseforetakenes forskningsmidler. Søker må være ansatt i søkerinstitusjon. Samarbeidsprosjektene skal være store, og det vil være et krav at prosjektet har deltakende institusjoner fra minst tre av de fire regionale helseforetakene. Satsingen er forankret i RHFenes strategigruppe for forskning. Forskningsrådet vil administrere utlysningen og kvalitetsvurderingen av søknadene, mens RHFene vil være ansvarlig for relevansvurderingen. Utlysningen vil publiseres på Forskningsrådets sider i slutten av mai 2014. Planlagt søknadsfrist er 3. september 2014.