Cxense Display

50 millioner til psykisk helse

    I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget 50 millioner kroner til ACT- team og til utvikling av forpliktende samhandlingsmodeller mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse- og rusfeltet.
Målet med satsingen er bedre samhandling mellom kommuner og helseforetak.
For mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer er det viktig å bli møtt av et tilgjengelig og koordinert tjenesteapparat, sier direktør i avdeling psykisk helse og rus, Anette Mjelde.
Ofte vil personer med psykiske lidelser ha behov for samtidige tjenester: behandling i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen, tilgang til- og oppfølging i bolig, bistand til å være i arbeid og aktivitet, praktisk og økonomisk hjelp og støtte til å delta i samfunnet på lik linje med andre borgere, sier hun.
Stimulerer til økt samarbeid
Satsingen startet i 2009. Til sammen er hele 156 kommuner involvert i arbeidet med å bedre samhandlingen mellom nivåene i helse og omsorgstjenestene. 54 prosjekter fått midler til å utvikle en forpliktende samarbeidsmodell – 12 av prosjektene er nye i 2011.
Utvikling av samhandlingsmodeller mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten skal ta utgangspunkt i brukerens behov for tjenester.
For å få stimuleringsmidler skal tjenestene ta utgangspunkt i eksisterende samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner, og fokusere på å videreutvikle avtalene gjennom f.eks. en tydeligere oppgave- og ansvarsfordeling, bedre informasjons- og kompetanseoverføring, kompetanse- og tjenesteutvikling, økt bruk av Individuell plan, sier Mjelde.
Det å ha fokus på samarbeid med NAV er også svært viktig, legger hun til.
Oppsøkende behandlingsteam
I underkant av 23 millioner kroner tildeles 14 ACT-team på landsbasis. I tillegg får ytterligere to team overføre midler fra 2010 til i år.
ACT står for Assertive community treatment. De oppsøkende behandlingsteamene har en helhetlig tilnærming til behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og tilleggsproblemer, som oftest rus. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i ACT-teamene.
Behandlingsmodellen er godt utprøvd i mange land, og har gitt gode resultater i form av bl.a. høyere tilfredshet hos brukere og pårørende, færre innleggelsesdøgn i sykehus, og bedre kontakt med tjenesten.