5,3 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og sosialtjenester

​ ​Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og

sosialtjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte

lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av

Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets

budsjettkapittel 575, post 60.

Helsedirektoratet har nå avsluttet sin gjennomgang av årets

rapportering fra kommunene, og tilskuddsmidler er utbetalt til de kommunene som

har hatt tilskuddsberettigede tjenestemottakere i 2011. Utbetalingen er basert

på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2011. Totalt

er det utbetalt over 5,3 mrd. kroner i 2012, basert på direkte lønnsutgifter

knyttet til i alt 6 103 tjenestemottakere.

I tillegg til refusjon for 2011 er det også utbetalt

tilskudd basert på etterkrav for 2008-2010 fra i alt ti kommuner. Etterkravene

utgjør totalt 38,2 mill kroner.