6,3 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2012. I tillegg er det utbetalt 49,6 mill. kroner som dekker etterkrav for årene 2009-2011. Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjettkapittel 575, post 60.

Helsedirektoratet har nå avsluttet sin gjennomgang av årets rapportering fra kommunene, og tilskuddsmidler er utbetalt til de kommunene som har hatt tilskuddsberettigede tjenestemottakere i 2012. Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2012. Totalt er det utbetalt over 6,3 mrd. kroner i 2012, basert på direkte lønnsutgifter knyttet til i alt 6 667 tjenestemottakere.

I tillegg til refusjon for 2012 er det også utbetalt tilskudd basert på etterkrav for 2009-2011 fra i alt 15 kommuner. Etterkravene utgjør totalt 49,6 mill kroner.