6,56 milliarder kroner mer til sykehusene

Ut over generell pris- og lønnsjustering foreslås det bevilget 6,494 milliarder kroner mer til regionale helseforetak i 2009 sammenliknet med saldert budsjett 2008. I tillegg kommer reduserte renteutgifter på 70 millioner kroner knyttet til nedbetaling av driftskreditter, til sammen 6,564 milliarder kroner til styrket sykehusøkonomi.
Slik skal sykehusøkonomien styrkes (i millioner kroner):
Dekning av økte pensjonskostnader

1,5 prosent økt pasientbehandling

Høyere aktivitet i 2008 videreføres til 2009

Opptrappingsplan rus økes med 300. Av dette får

de regionale helseforetakene   

Ny inntektsfordeling (Magnussen-utvalget)

Økt basistilskudd for å lette omstillingsutfordringer

Lavere renteutgifter ved nedbetaling av driftskreditt

1 920

1 026

300

148

600

500

70

Pensjonskostnader og reduserte renteutgifter: Regjeringen har nå tatt et langsiktig grep for at helseforetakene og de private helseinstitusjonene skal kunne håndtere sine pensjonskostnader. Ved at pensjonskostnadene legges til grunn ved fastsettelse av basistilskuddet oppstår det et likviditetsoverskudd som følge av at anslått pensjonskostnad er høyere enn anslått pensjonspremie. Det stilles krav om at dette likviditetsoverskuddet skal gå til å nedbetale driftskreditt.

 

Regjeringen foreslår som en del av opplegget at de regionale helseforetakenes driftskreditter i private banker omgjøres til driftskreditt i staten, og at framtidige endringer i driftskredittrammen inntekts- eller utgiftsføres i statsbudsjettet. De regionale helseforetakene vil deretter ikke ha adgang til å ta opp driftskreditter i private banker.