Aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2012

Aktiviteten i 2012 med endringer fra 2011:

 • 55 600 barn og unge fikk behandling i 2012, som er en økning på 1,4 prosent fra 2011.
 • Økningen i aktivitet for barn og unge gjelder i hovedsak poliklinisk behandling.
 • På landsbasis fikk 4,9 prosent av alle barn og unge mellom 0 og 18

  år behandling i psykisk helsevern. Dette nivået tilsvarer nivåene fra

  tidligere år.

 • Litt over halvparten av pasientene som fikk behandling innen psykisk helsevern for barn og unge er over 13 år.
 • 132 000 voksne fikk behandling i psykisk helsevern. Det er en økning på 5,2 prosent fra 2011.
 • 27 400 pasienter fikk behandling innen TSB, som er en økning på 0,6 prosent fra 2011.
 • I TSB økte antall polikliniske behandlinger med 5,4 prosent.

Utfordringer i kompletthet og datakvalitet

Tallene fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser en

nedgang i antall undersøkelser/observasjoner i 2012 i forhold til 2011.

Dette kan skyldes at flere BUP-enheter har byttet pasientadministrativt

system i løpet av 2012, og vi antar derfor at endringen ikke skyldes

reell endring i aktivitetsnivå.

Innen psykisk helsevern for voksne rapporterer mange enheter

komplette data av god kvalitet mens andre har alvorlige mangler i

rapporteringen. Det er store variasjoner mellom helseforetakene, og også

mellom enheter innen samme helseforetak.

Det er litt høyere kvalitet på innrapporterte data fra TSB i 2012 i

forhold til 2011, men det er fremdeles kvalitative mangler. Dette

skyldes i hovedsak at ikke alle enheter har en god nok

registreringspraksis, deriblant at opplysninger ikke alltid registreres i

henhold til registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert

rusbehandling.

Konsekvenser av mangelfulle data kan være at nasjonale trender og

utfordringer ikke fanges opp, og at informasjonsgrunnlaget for kontroll

og styring blir svakt. Det er derfor svært viktig at helseforetakene

rapporterer, og rapporterer riktig, i henhold til veiledere og lovkrav.

Helsedirektoratet driver et kontinuerlig arbeid overfor de

rapporteringspliktige enhetene for å bedre rapporteringsrutiner,

kompletthet og kvalitet i datamaterialet.

Helsedirektoratet mener at de tallene for 2012 som legges frem gir

et riktig bilde av aktivitetsnivået. Det er først og fremst

detaljkvaliteten på de enkelte datatypene i rapporteringen som er

mangelfull, og dette følges opp.