Cxense Display

Alvorlig økonomisk situasjon

Det er særlig Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet som har krevende økonomiske utfordringer. Styreleder og administrerende direktør for disse helseforetakene var til stede i styremøtet og redegjorde for planene for å bringe disse helseforetakenes økonomiske resultat i balanse. Styret forventer at disse foretakene gjennomfører nødvendige tiltak, inklusive bemanningstilpassinger og uttak av stillinger. Dette kan normalt skje ved styrt tilsetting og naturlig avgang.
Helseforetakene i Helse Sør-Øst har vedtatt omfattende tiltak for å tilpasse driften til den økonomiske rammen.  Bare cirka 80 prosent av disse tiltakene er gjennomført.
– Det er best mulig pasientbehandling som er målet med det vi gjør. Men vi kan ikke drive forskning, utvikle tjenesten og investere slik vi ønsker, så lenge vi ikke har kontroll på økonomien, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen.
– Vi kan ikke lenger bruke penger vi ikke har. Det er svært alvorlig at vi ikke klarer å drive innenfor de rammene som Stortinget har satt, sier Hanne Harlem. 
 Tett oppfølging

Alle helseforetakene må nå gå gjennom planlagte prosjekter, investeringer og avrop på konsulentavtaler som kan stanses eller utsettes i 2009, slik at styrene i helseforetakene kan gjøre sine endelige prioriteringer.

Hyppige oppfølgingsmøter med helseforetakene, ekstraordinært styremøte i sommerferien og tilsvarende ekstraordinært direktørmøte er også blant tiltakene. Ferieplaner i det regionale helseforetaket legges om for å kunne følge utviklingen tett i månedene som kommer. Det etableres en innsatsgruppe som skal kunne bistå helseforetakene i arbeidet med å finne løsninger for å komme i balanse.
– Innsatsgruppen skal bidra med kunnskap og erfaringer og bistå i vanskelige prioriteringer. Vi må også jobbe videre med å sikre at de som tar beslutninger som utløser kostnader også tar ansvar for økonomien. Vi må få ledelse helt ut, sa Bente Mikkelsen.
Innen felles regionale prosjekter, som IKT, utvikling og forskning, er det allerede nå igangsatt innsparingstiltak i størrelsesorden 170 millioner kroner. Ytterligere felles regionale innsparingstiltak skal være klare innen utgangen av juni.
– Styret legger til grunn at hele foretaksgruppen bidrar til å nå resultatkravet. Det betyr at også helseforetak som så langt har kontroll med sin økonomiske situasjon også må forbedre sitt resultat. Dette vil gi de aktuelle helseforetakene økt handlingsrom i 2010 og bidra til at foretaksgruppen som helhet oppnår økonomisk balanse i 2009, avslutter Hanne Harlem.