Cxense Display

Anbefaler ambulansehelikopterbase på Evenes

21. desember ble den ferdige utredningen overlevert fra prosjektgruppen

til Helse Nord RHF. Prosjektgruppen har utredet behovet for et

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og

Lofoten), og anbefaler følgende:

Det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.
Basen til et ev. ambulansehelikopter anbefales etablert ved

Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Før det kan besluttes om det skal etableres en ny helikopterbase,

foreslås det gjennomført et samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet

for å utrede grunnlaget for en kombinert ambulanse-, søk- og redningstjeneste.

Samarbeid med redningstjenesten

I anskaffelsen av nye redningshelikopter i Norge (NAWSARH-prosjektet)

er det identifisert et behov for et redningshelikopter i Troms-området. Alene

ble et redningshelikopter vurdert til ikke å ha stor nok samfunnsmessig

lønnsomhet. For å øke den samfunnsmessige nytten kan derfor et samarbeid mellom

redningstjenesten og ambulansetjenesten være aktuelt. Et videre samarbeid

mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet vil

kunne gi svar på dette.

Baselokalisering

helse

Prosjektgruppen, har i tråd med mandatet, anbefalt den beste

plasseringen av et ambulansehelikopter. Anbefalingen er Harstad/Narvik lufthavn

Evenes.

– Basen skal betjene fire sykehus i regionen. En plassering av basen

ved et av disse ville medført en unødvendig miljøbelastning (støy, eksos) ved

oppdrag til andre sykehus. En plassering ved flyplass gir best mulig sikkerhet

ved at det er tilgang på innflygingshjelpemidler, tårntjeneste, brann- og

redningstjeneste og værtjeneste. Flyplassen på Evenes blir en av få døgnåpne

flyplasser når Forsvarets fremskutte jagerflybase etableres, sier prosjektleder

Randi Spørck.

Ved en slik plassering av et ambulansehelikopter nås størstedelen av

befolkningen og områdets fire lokalsykehus raskt. Flyoperative,

sikkerhetsmessige og miljøhensyn har veid tungt.

Prosjektgruppens utredning vil bli oversendt Helse- og

omsorgsdepartementet med forslag om at det startes et utredningsprosjekt sammen

med Justis- og beredskapsdepartementet.