Anbefaler ett storbysykehus i Oslo

Storbysykehuset

Prosjektgruppen som har utarbeidet rapporten fremlegger i dag en grundig analyse av mulige modeller for organisering av lokalsykehusfunksjonen for Oslos befolkning. Gruppen har valgt storbysykehuset som konsept, der akuttilbud innen kirurgi, medisin, rusbehandling og psykiatri samles på ett sted.

Pasienter og ansatte

I planene for et moderne storbysykehus ligger det en kvalitetsheving i pasienttilbudet med utgangspunkt i samling av tjenester og tilrettelegging for en bedre samhandling med kommunen. Personalet ved Aker har allerede i dag sitt arbeidsforhold ved Oslo universitetssykehus HF og vil i en flytteprosess ha nøyaktig like rettigheter som øvrige ansatte i helseforetaket.

Lokalisering

Med utgangspunkt i valg av denne modellen har prosjektgruppen utredet lokaliseringsalternativene på Sinsen og i Kirkeveien. Det er fullt mulig å legge det omforente storbysykehuset på begge disse stedene. Men mulighetene for fremtidige utvidelse er størst på tomten i Kirkeveien. Ut i fra en helhetsvurdering anbefaler prosjektgruppen å plassere Storbysykehuset i Kirkeveien.

Veien videre

Prosjektgruppens rapport er overlevert ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Nå vil administrerende direktør Hatlen og hennes stab forberede en styresak på bakgrunn av gruppens forslag. En styrebehandling av saken forventes å skje i desembermøtet.

Langt frem

Før Akers lokaler på Sinsen kan fraflyttes må en rekke forhold være på plass. Eiendommen til Ullevål i Kirkeveien må videreutvikles i stor skala. I tillegg skal helseforetakets regionsfunksjoner i hovedsak samles ved Rikshospitalet på Gaustad og Ahus må ha overtatt ansvaret for sitt utvidede opptaksområde.