Apoteknæringen har høy avanse på kopilegemidler

Dokument nr. 3:7 (2008?2009) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler ble oversendt Stortinget 12. mars.
Prisundersøkelsen viser at Norge har lave priser på legemidler sammenlignet med et utvalg vesteuropeiske land. Dette gjelder både for patenterte legemidler og for kopilegemidler.
Ifølge Riksrevisjonens beregninger, var apoteknæringens gjennomsnittlige avanse for kopilegemidler godt over 500 prosent i 2006 og over 400 prosent i 2007.

Den gjennomsnittlige avansen i kroner per pakning for kopilegemidler ligger betydelig over den gjennomsnittlige avansen per pakning for de tilsvarende originallegemidlene. Avansen på kopilegemidler med trinnpris er, i motsetning til avansen på originallegemidler, ikke regulert. Trinnprisen er en fastsatt maksimalpris ut fra apotek, som gjelder for et utvalg kopilegemidler som er vurdert som likeverdige med originallegemidlet.

Undersøkelsen viser at Norge har den laveste andelen av kopilegemidler i Skandinavia og at den er betydelig lavere enn i Danmark. Det synes derfor mulig å øke andelen av kopilegemidler som omsettes på blå resept innenfor en medisinsk forsvarlig ramme.

Helse- og omsorgsdepartementet har over flere år stilt krav til Legemiddelverket om å effektivisere rutinene for å søke om markedsføringstillatelser av kopilegemidler.

Til tross for dette er det fortsatt lange saksbehandlingstider. Undersøkelsen viser at det i både 2007 og 2008 knapt var noen av søknadene som ble behandlet innenfor den normerte saksbehandlingstiden på 30 dager. Konsekvensen er at kopilegemidler kommer tilsvarende sent på markedet. Dermed blir prisene høyere enn nødvendig.

Videre har Legemiddelverket svak kontroll med legemiddelprodusentenes innrapporterte prisopplysninger. Disse opplysningene er grunnlaget for fastsettelsen av maksimalprisen på originallegemidler og en del av beregningsgrunnlaget for trinnprisen.