Cxense Display

Arbeidsgruppe har vurdert behandlingsvilkåret psykisk helsevernloven

Arbeidsgruppa ble nedsatt av Helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven.

Gruppa fikk i oppgave å beskrive og diskutere de hensyn som lå bak ønsket om å fjerne behandlingsvilkåret som vilkår for tvungent psykisk helsevern opp mot fordeler ved vilkåret, og foreslå aktuelle tiltak for å avhjelpe eventuelle ulemper ved dagens regulering. I tillegg ble gruppa bedt om å foreslå justeringer og nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern.

Helsedirektoratet oversender i dag arbeidsgruppas rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med egne anbefalinger til hvordan forslagene fra arbeidsgruppa bør følges opp.
Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger:
  • Arbeidsgruppen er bekymret for de høye tvangstallene i Norge som varierer mellom institusjoner og regioner, og som ikke synes å kunne forklares ut fra pasientgrunnlaget. Gruppen mener at det er nødvendig med flere ulike tiltak for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang, herunder å styrke pasientenes rettssikkerhet.
  • ?Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevernmå være et helt sentralt virkemiddel. Arbeidsgruppen anbefaler at planen videreutvikles og gjøres mer effektiv for å få større gjennomslagskraft. Den må gis en tydelig og forpliktende forankring i det faglige, administrative og politiske lederansvaret på alle nivåer i sosial- og helsetjenestene, styrkes med et godt rapporterings- og kontrollsystem, samt gis tilstrekkelig finansiering. Det foreslås en rekke nye tiltak.
  • Arbeidsgruppen mener at kunnskapsgrunnlaget for bruk av tvang er mangelfullt, og vil sterkt tilrå at det iverksettes tiltak for å avhjelpe dette. Gruppen mener det særlig bør fokuseres på kunnskapsgrunnlaget for behandling med legemidler uten eget samtykke.
  • Arbeidsgruppa har ikke kommet frem til et samlet standpunkt når det gjelder spørsmålet om lovendringer. Et flertall i arbeidsgruppen mener det er behov for endringer i psykisk helsevernloven, herunder når det gjelder behandlingsvilkåret, for å styrke pasientens rett til selvbestemmelse og for å hindre unødvendig og etisk uforsvarlig tvang, både ved etablering av psykisk helsevern og i behandling og omsorg.
  • Arbeidsgruppens flertall anbefaler at det nedsettes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern, særlig sett i forhold til pasientrettighetsloven og menneskerettighetsforpliktelser.