Cxense Display

Årsdata for omsorgstjenestene

Det var over 14.000 flere som fikk hjemmesykepleie i 2009 enn i 2007, og veksten er i stor grad knyttet til nye brukergrupper under 67 år.
I alt var det 265.000 som mottok pleie- og omsorgstjenester i 2009. Vel 49.000 av hjemmesykepleiemottakerne var under 67 år. Fem av seks tjenestemottakere fikk hjelp i eget hjem:
·        65% fikk hjemmesykepleie og praktisk bistand 
·        18 % fikk avlastning og andre tjenester til hjemmeboende, mens
·        17% fikk opphold i sykehjem eller annen institusjon
Som Helsedirektoratet peker på, ser det over tid ut til at hjemmesykepleie og sykehjem nå prioriteres foran sosiale tjenester og praktisk bistand, og at tjenestetilbudet tar en sterkere medisinsk og helsefaglig retning.
– Det gode med dette er at kommunene konsentrerer innsatsen for å sikre tilbudet til de som allerede har et stort behov og trenger det mest, sier Strøm-Erichsen.
Hun understreker samtidig at det er grunn til å uttrykke bekymring for at det forebyggende fokus på fysisk og sosial aktivitet, kultur, ernæring og dagligliv blir svakere. Forebygging og rehabilitering krever at en kommer tidlig inn, og kan sette inn ressurser og praktiske og sosiale tiltak før sykdom og funksjonstap får utvikle seg.
Tallene baserer seg på innsamlet materiale fra Statistisk sentralbyrå som er ansvarlig for innhenting av årlige talloppgaver for pleie- og omsorgssektoren i kommunene.