Bedre kvalitet av tolketjenester på sykehus

Helsesektoren er i dag en stor bruker av tolketjenester. Med øking av antall pasienter som ikke behersker norsk godt nok øker helsepersonalets behov for å bruke tolketjenester for å kunne utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte.
Flere rapporter dokumenterer alvorlige mangel og kvalitet i tolkebruk i helsevesenet. En av årsakene er ansattes mangel på bevissthet om nødvendigheten av å bruke tolk. I dag har ytterst få ansatte fått opplæring i tolkebruk.
Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har Akershus universitetssykehus (Ahus) og Høyskolen i Oslo (HiO) nå fått midler til å utvikle det første e-læringsprogram om bruk av tolk i spesialisthelsetjenesten.
Hensikten er å styrke:
·        Ansattes bevissthet om hvordan språkbarrierer påvirker egen profesjonalitet
·        Ansattes bevissthet om viktigheten av å bruke tolk
·        Kvaliteten på samtaler med pasienter der tolk brukes
Piloten utvikles høsten 2010 og vil være ferdig i april 2011.