Bedre nasjonale sykehustilbud

Dette er en del av helse- og omsorgsministerens satsing på kvalitet i helsetjenesten.
Høringsnotatet inneholder blant annet kriterier for godkjenning av etablering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, det som i dag benevnes som lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale kompetansesenterfunksjoner m.m. Det forslås også kriterier for å søke om betegnelsen universitetssykehus.
– Forslaget innebærer sterkere krav til rapportering og styring av nasjonale tjenester, dette er viktig for å sikre gode helsetilbud i Norge, sier statssekretæren.