Bedre oppfølging av uønskede hendelser

– Oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd

rører ved grunnleggende prinsipper om rettsikkerhet, moral og etikk.

Utredningen er ett av flere tiltak fra regjeringen for å sikre bedre oppfølging

av uønskede hendelser som har ført til betydelig pasientskade eller uventet

død. Innspill fra pårørende vil være viktig i et slikt arbeid, sier helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

I melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet,

som ble lagt frem fredag 7. desember, foreslår regjeringen også å videreutvikle

meldeordningen til Kunnskapssenteret, og gjennomføre piloter i enkelte

kommuner. Meldeordningen har som mål å støtte tjenestens arbeid med å lære av

uønskede hendelser for å forebygge liknende hendelser.

Utrykningsgruppen for oppfølging av uønskede hendelser skal

videreutvikles til en permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn. Det

skal legges særlig vekt på å ivareta behovet for tverrfaglighet i undersøkelse

av hendelsene, og å styrke pårørendes rolle. Regjeringen vil om kort tid sende

på høring et forslag til lovendringer som blant annet skal bidra til å styrke

pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker.