Bedre oppfølging etter kreftbehandling

De senere årene er det generert mye kunnskap om hvem som er spesielt utsatt for å utvikle seineffekter, om de hyppigst forekommende seineffektene og om risiko-faktorer for å utvikle seineffekter. Likevel mangler vi en oversikt over forekomsten av seineffekter og om hvilke grupper som er spesielt utsatt. Samtidig er antallet pasienter i Norge med påviste seineffekter og/eller med økt risiko for å utvikle seineffekter raskt økende.
Helsedirektoratet nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe med mandat å vurdere hvilke grupper kreftpasienter som har fått en behandling som gjør at det kan være grunnlag for senere systematisk oppfølging for å fange opp og behandle seineffekter. Arbeidsgruppen avga sin enstemmige rapport til Helsedirektoratet i desember 2010.
Sammendrag av anbefalingene fra arbeidsgruppen:
1.      Ansvar for oppfølging av de fleste kreftoverlevere legges til fastlegene.
2.      De nasjonale handlingsprogrammene må på standardisert måte omtale risiko, forebygging og diagnostikk av de hyppigste seineffekter i egne avsnitt, elektronisk tilgjengelig for fastlegene.
3.      Kreftoverlevere bør få skriftlig informasjon om risiko og forebygging av seineffekter.
4.      Det bør opprettes et nasjonalt nettverk av onkologer med spesialkompetanse i seineffektproblematikken etter kreft, for koordinering av oppføling av kreftoverlevere med sammensatt problematikk, innenfor regionen. Onkologer og barneonkologer bør samarbeide i dette nettverket.
5.      Kunnskap og kompetansen omkring seineffekter må heves blant helsepersonell og legges inn i grunnutdannelsen.
6.      Det må legges til rette for forskning på kreftoverlevelse på nasjonalt nivå, for eksempel ved økt samarbeid med Kreftregisteret og muligheter for surveys blant risikopasienter.
7.      Tidsrammen for lov om pasientskadeerstatning bør utvides til 30-40 år.
Arbeidsgruppen ble ledet av prof. dr. med. Sophie Fosså, daværende leder ved Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter behandling av kreft.
Helsedirektoratet sender nå ut dokumentet på høring, med høringsfrist 10. oktober.
Etter høringsrunden vil Helsedirektoratet komme med forslag til hva som kan være egnet vei videre i håndteringen av problemstillingene rundt seineffekter.
Konstituert assisterende helsedirektør Hans Petter Aarseth ser frem til å få høringsinstansenes syn på arbeidsgruppens rapport. Det er viktig at vi sikrer at den stadig større gruppen mennesker som overlever kreft også får nødvendig oppfølging i helsetjenesten etter avsluttet kreftbehandling, sier Aarseth.