Bedre overvåking av infeksjoner i helsetjenesten styrker pasientsikkerheten

For å styrke pasientsikkerheten utvides

NOIS-registerforskriften til å omfatte kommunale sykehjem og overvåking av

antibiotikabruk i tillegg til helsetjenesteassosierte infeksjoner.

NOIS-registerforskriften gir i dag grunnlaget for et landsomfattende norsk

overvåkingssystem for infeksjoner i sykehus og dagkirurgiske klinikker og for

antibiotikabruk gitt som behandling ved en helsetjenesteassosiert infeksjon.

Endringene i forskriften vil gi en bedre oversikt og et bedre grunnlag for å

iverksette tiltak for å forebygge infeksjoner og antibiotikaresistens som følge

av opphold i helseinstitusjon. Dette vil være et viktig bidrag for at vi i

Norge fortsatt skal kunne ha en lavere forekomst enn i nesten alle europeiske

land, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Endringene i forskriften trer i kraft 1. juli.
Infeksjoner som oppstår som følge av opphold i

helseinstitusjoner (helsetjenesteassosiert infeksjon), påfører pasientene økt

lidelse og i noen tilfelle død, og store kostnader for helsetjenesten.

Infeksjonsforebygging er derfor blant de viktigste innsatsområdene i den

pågående pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". En kartlegging

utført i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen, viste at

helsetjenesteassosierte infeksjoner er en av de hyppigst forekommende

pasientskader. Undersøkelser har vist at til enhver tid har minst en av 16

pasienter i sykehus eller sykehjem en slik infeksjon. I tillegg øker

forekomsten av motstandsdyktige (antibiotikaresistente) bakterier, som blant

annet skyldes feil- og overforbruk av antibiotika.

Overvåking er et sentralt virkemiddel for å forebygge

infeksjoner og antibiotikaresistens, og det er dokumentert at overvåking i seg

selv er et effektivt smitteverntiltak. Der er fylker, kommuner og sykehjem som

allerede i dag arbeider systematisk og godt for å forebygge og motvirke

helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistente bakterier.

Eksempler på kommuner som har innført overvåking av

infeksjoner og/eller antibiotikabruk:

Ski kommune har drevet fortløpende registrering av

infeksjoner ved sykehjemmene i kommunen siden år 2000, og er den kommunen i

landet som har lengst erfaring med denne type registrering. Dette har de oppnåd

ved entusiasme og tydelig forankring av ansvaret for arbeidet både gjennom en

hygienekomité med representanter fra sykehjemmene og den sentrale

kommunehelsetjenesten ved kommunelegen. Selv om det krever en betydelig innsats

erfarer de at nytten av innsatsen oppveier det arbeidet og de ressursene som

legges ned. Oversiktene fra registreringen av infeksjonene og kommunens

infeksjonsforebyggende plan har satt Ski kommune i stand til å iverksette

målrettede forebyggende tiltak.

Femten av 26 kommuner i Sogn og Fjordane har i dag et system

for fortløpende registrering av infeksjoner. Sykehjemmene i ti av kommunene

deltok i en pilotundersøkelse om insidensregistrering av infeksjoner og

antibiotikabruk i sykehjem og opplevde registreringen som så nyttig at alle

sykehjemmene valgte å fortsette med registreringen etter at piloten var over. I

tillegg meldte fem andre kommuner sin interesse og innførte et slikt system i

etterkant av piloten. Suksessfaktorer er blant annet at det i de ulike

sykehjemmene er oppnevnt en dedikert hygienekontakt, med ansvar for

registreringen og aktiv bruk av data i institusjonen, samt at de har avtale om

bistand fra en hygienesykepleier. Resultater fra registreringen har blitt brukt

til å bedre pasientsikkerheten for beboere i institusjonene og de rapporterer

at registreringen er et pedagogisk nyttig verktøy for å få til forbedringer.