Bedre rettigheter for nye brukere og flere pasienter

Dette blir en stor forbedring for de som benytter seg av tilbud på flere nivåer i helsetjenesten. Endringene er også en utvidelse av mulighetene for pasienter, brukere og pårørende til å fremme sine interesser, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Ordningen med Pasientombud har vært lovbestemt siden 1. januar 2001, og har vært et organ som har gitt råd, veiledning og informasjon til pasienter og pårørende som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Det er 18 pasientombud, ett i hvert fylke, med unntak av Hedmark og Oppland som har ett felles. I 2008 fikk ombudene på landsbasis 10 978 henvendelser.
Viktig utvidelse
Utvidelsen av ordningen fra 1. september innebærer at Pasient- og brukerombudet også skal motta henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, psykisk helseteam, rusteam, hjemmesykepleie og sykehjem. Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning og støttekontakt. Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.
Pasient- og brukerombudet bidrar med pasienterfaring og innsikt i helsesektoren for å løse eventuelle problemer som pasienter, brukere og pårørende måtte ha. Vi har god erfaring fra de åtte årene ordningen har eksistert, og er nå glade for å kunne utvide tilbudet til flere grupper. Det er viktig at de som kommer i kontakt med helsesektoren, har en uavhengig instans som pasient- og brukerombudet, sier Larsen.
Rådgiver og veileder
Pasient- og brukerombudet har kontor i landets fylker og gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende. Ombudet hjelper til med å finne rett instans for å oppklare eller klage på vedtak eller behandling. Den enkelte står fritt til å følge rådene man får av ombudet.
Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser per telefon, e-post og brev. Ombudet arbeider på pasientenes vegne, og kan sende saker til tjenestestedet for tilbakemelding, eller videre til et formelt klageorgan.
Fakta: 
· 1. september bytter Pasientombudet navn til Pasient- og brukerombudet.
· Ordningen vil fra 1. september bli utvidet fra bare å gjelde spesialisthelsetjenesten, til å innlemme kommunale helse- og sosialtjenester.
· Pasient- og brukerombudet er et uavhengig organ som gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende.
· Ombudet har taushetsplikt.
· Tilbudet er gratis og man er om ønskelig garantert full anonymitet.
· Pasientombudet har siden 1. januar 2001 vært lovbestemt gjennom pasientrettighetsloven. 8. mai 2008 vedtok et samlet Storting endringene som Regjeringen forslo i Odeltingsproposisjon 23 (2007-2008), med oppstart 1. september 2009.
· I 2008 hadde pasientombudene 10 978 henvendelser på landsbasis.
· Oslo kommune ved helse- og sosialombudet driver pasient- og brukerombudsordningen for Staten i Oslo.