Bedre styring av sykehusene

– Over ti år etter at Stoltenberg I- regjeringen foreslo

statlig eierskap til sykehusene, så står vi nå med en sektor som er godt rustet

til å følge med på den rivende medisinske utviklingen med bedret overlevelse

for store pasientgrupper. Nå lever nesten to tredjedeler av pasientene mer enn

fem år etter en kreftdiagnose, mens det for to tiår siden var under halvparten.

Antallet som dør av hjerte- og karsykdommer er redusert med over en tredel i

samme periode, og overlevelsen for hjerteinfarkt er nest-best i verden etter

samling av behandlingen til seks sykehus. Det er en kraftig økning i antall

pasienter som behandles, ventetiden går ned, og god kontroll med økonomien gir

rom for nye satsinger. Resultatene taler for fortsatt statlig eierskap og for

fortsatt regional og lokal forankring, sier helse- og omsorgsminister

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Jeg ønsker ikke at detaljbeslutninger om

sykehusene rundt i landet skal fattes av et nytt direktorat i Oslo. Derimot

ønsker jeg en tydelig politisk styring fra Storting og regjering, mens

gjennomføringen skjer i landsdelene der sykehusene ligger.

– Jeg ønsker å bedre lovverket slik at den nasjonal

politiske styringen av sykehusene blir tydeligere og at kvaliteten øker.

Erfaringene tilsier blant annet at beslutninger om opptaksområde og grenser for

helseforetak bør besluttes av helseministeren. Lovkrav om internrevisjon og

bedre organisering av sykehusets støttetjenester er også viktig for å sikre

best mulig kvalitet, sier Strøm-Erichsen.

I

lovforslaget foreslås det blant annet:

 • Foretaksmøtet som

  er det øverste organet i de regionale helseforetakene skal heretter ledes av

  statsråden og ikke av styreleder.

 • Antall

  helseforetak og helseforetakenes geografiske opptaksområder skal besluttes av

  helseministeren i foretaksmøte.

 • Departementet skal

  holde seg orientert om virksomheten ved å innhente opplysninger fra de

  regionale helseforetakene og avholde rapporteringsmøter.

 • Pålegg om

  etablering av Revisjonsutvalg og internrevisjon (konsernrevisjon) som skal

  bidra til god risikostyring, internkontroll og kvalitetskontroll. Lovpålegg vil

  øke internrevisjonens legitimitet.

 • De regionale

  helseforetakene skal sammen kunne eie helseforetak som yter

  spesialisthelsetjenester.

De regionale helseforetakene sammen skal kunne eie

støttetjenester som er en nødvendig og sentral forutsetning for å yte

spesialisthelsetjenester, og organisere tjenesten som helseforetak Praksis om

at styremøter i regionale helseforetak og helseforetak skal holdes for åpne

dører lovfestes og det klargjøres når det eventuelt kan gjøres unntak.

– Investeringer er nødvendig for å forbedre sykehusene.

Dette taler for et statlig eierskap og for å ha robuste regioner som kan klare

store økonomiske løft, avslutter statsråden.