Cxense Display

Bedre tilbud til hjelpetrengende rusmiddelmisbrukere

Stoltenberg-utvalget som ble nedsatt i fjor har vurdert hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.
Utvalget ønsker større grad av samordning av tjenester. Dette er et arbeid som står sentralt i arbeidet med samhandlingsreformen, og som er spesielt viktig for personer med rusmiddelproblemer, sier Strøm-Erichsen.
Utvalget har også vurdert om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet til de mest hjelpetrengende rusmiddelmisbrukerne.
Dette er et krevende spørsmål, som vi må gå grundig inn i. Regjeringen har ikke konkludert i spørsmålet om heroinassistert rusbehandling. Uavhengig av konklusjonen på dette spørsmålet, er det behov for en forsterket innsats overfor personer med rusmiddelproblemer, herunder medikamentellfri behandling, sier helse- og omsorgsministeren.
Aldri har så mange fått behandling for sine rusproblemer som nå. Kvaliteten på tjenestene er betydelig styrket. Ventetidene til rusbehandling har likevel steget de to siste årene.
En viktig forklaring på økte ventetider, er at flere blir henvist til behandling. Det er bra. Vi ser nå at en satsing på dette området har gitt resultater i Helse Sør-Øst, der ventetidene har gått ned første tertial 2010. Jeg har dessuten bedt alle de regionale helseforetakene arbeide for at ventetidene på rusbehandling skal gå ned i 2010. Jeg vil følge nøye med på denne utviklingen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Utvalgets rapport vil bli sendt på høring. Helse- og omsorgsdepartementet vil føre en bred dialog med brukere, pårørende, fagfeltet og kommunene før saken legges fram for Stortinget.
Stoltenberg-utvalgets medlemmer:
·        Thorvald Stoltenberg (leder)
·        Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
·        Biskop emeritus Sigurd Osberg
·        Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
·        Spesialrådgiver Carl I. Hagen
·        Prosjektleder Åslaug Haga
·        Fylkesmann Erling Lae
·        Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
·        Visepolitimester Roger Andresen